Pyetja 1/30

Testi 100

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e rrugës për fëmijë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një pjesë rruge ku mund te shfaqen kafshët shtëpiake

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një sens unik të alternuar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon qëndrimin e mjeteve për të kryer veprimin e ngarkimit dhe shkarkimit

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një zonë për hyrje-daljen e mjeteve në një pronë private

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një pjesë të rrugës me borë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon hyrjen në një vend për ndihmë të shpejtë mjekësore

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon për drejtuesit e mjeteve se në afërsi ndodhet një "MOTEL"

Lista e testeve

Nëse punonjësi i shërbimit te Policisë Rrugore, qe rregullon trafikun ne kryqëzim, është me krahë të hapura të shtrira sipas drejtimit tonë të lëvizjes, si në figurë mund të kthehemi djathtas, duke i dhënë paraprakisht përparësi këmbësorëve që kalojnë karrexhatën në të cilën futemi me mjet

Lista e testeve

Edhe kur jemi duke drejtuar një mjet me dy rrota, kur i afrohemi një kryqëzimi duhet të mbajmë parasysh të gjitha rregullat e përparësisë

Lista e testeve

Vija e bardhë gjatësore e ndërprerë, si në figurë, në karrexhatën me dy sense lëvizje ndan senset e lëvizjes

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon që karrexhata me dy korsi është rrugë me të drejtë përparësie

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke patur parasysh karakteristikat dhe gjendjen e rrugës

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij ne rrugët interurbane dytësore

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje që nuk shkakton pengesa dhe rrezik për qarkullimin

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në zonat e lëvizjes për këmbësorët

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore drejtuesi i mjetit duhet para nisjes për udhëtim, të kontrollojë presionin e gomave

Lista e testeve

Rruga mund të jetë me një sens lëvizjeje për qarkullim

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e guralecëve mbi rrugë

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë prania e akullit në rrugë

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë prania e bordurave anësore të rrugës

Lista e testeve

Amortizatorët e rënë ( të konsumuar) të ciklomotorit shkaktojnë sjellje jo normale të tij gjatë fazës së frenimit

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore shpohen ose çahen me vështirësi

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm për drejtuesin e ciklomotorit

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të shmangen përshpejtimet me pedalin e gazit pa shkak dhe në mënyrë të përsëritur

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit është mirë që shpejtësia e lëvizjes të mbahet sa më e njëtrajtshme të jetë e mundur

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga ciklomotori pakësohet nëse e heqim fare gypin e shkarkimit të gazeve

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit e bën me të sigurt atë, sepse i largon lodhjen gjatë drejtimit

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues ndalohet të drejtoje atë në çdo rast

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga ushqimi i tepërt

Lista e testeve