Pyetja 1/30

Testi 99

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin e fëmijëve të pashoqëruar me të rritur

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e rrugës me dy sense lëvizjeje për qarkullim

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një kryqëzim të rrugës kryesore me një rrugë dytësore

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon kalimin edhe për mjetet pa motor

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është i vlefshëm për të gjitha llojet e mjeteve pa përjashtim

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal urdhërues detyrimi

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon drejtimin për të hyrë në një spital

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një parking të rezervuar për personelin sanitar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një vend të ndihmës së shpejtë

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon që të kalojmë mbi të me mjet

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon kryerjen e ndryshimit të sensit të lëvizjes

Lista e testeve

Ne sinjalistikën horizontale të treguar në figurë korsitë A, B dhe C i lejojnë të gjitha mjetet të kthejnë nga e majta, ose nga e djathta, ose të vazhdojnë drejt

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje është në varësi të madhësisë së cilindratës së motorit të mjetit

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në hapësirën më të vogël të mundshme të frenimit duhet të kemi sistemin e frenimit në kushte teknike optimale

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi mjafton të sinjalizojmë kryerjen e manovrës paraprakisht duke përdorur sinjalet e drejtimit

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në vendet e caktuara për pushimin e mjeteve të invalidëve

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në korsitë e rezervuara për mjetet e transportit publik

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore drejtuesi i mjetit duhet t’u afrohet kryqëzimeve duke ngadalësuar shpejtësinë

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur rritet në rrugët me kurriz

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë lëvizja në rrugët me një sens për qarkullimin

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë prania e bordurave anësore të rrugës

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me kutinë e ndihmës së shpejtë

Lista e testeve

Në qëndrueshmërinë e ciklomotorit në lëvizje ndikon pozitivisht ekuilibri i duhur i rrotave

Lista e testeve

Për të rritur sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet rrugore të mbahet gjithmonë në gjendje pune sistemi i ndriçimit dhe i sinjalizimit pamor

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të përdoren boritë me kujdesin më të madh

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të ulë presionin e fryrjes së gomave

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga ciklomotori mund të pakësohet duke mbajtur në gjendje të mirë teknike kandelën

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të arrijë në vendpushimin më të afërt dhe të pushojë

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të gëzojë të drejtën e lejedrejtimit vetëm nëse vërteton zyrtarisht se nuk përdor më të tilla

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtoje mjete, vetëm nëse përdor droga të lehta

Lista e testeve