Pyetja 1/30

Testi 98

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një pjesë rruge të dëmtuar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një mbikalim të rrugës

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon se pjesa e rrugës gëzon te drejtën e përparësisë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon përdorimin e borive, vetëm në raste rreziku të menjëhershëm

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një rrugë me një sens lëvizjeje

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin për të gjitha llojet e mjeteve

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon vendndodhjen e një kampingu

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një semafor normal

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë përfaqëson tabelën që përdoret nga punonjësi i trafikut rrugor për ndalimin e mjeteve

Lista e testeve

Edhe kur jemi duke drejtuar një mjet me dy rrota, kur i afrohemi një kryqëzimi duhet të vendosemi në një rresht mbas mjeteve të tjera

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një zonë të rezervuar për qëndrimin e këmbësorëve

Lista e testeve

Ne sinjalistikën horizontale të treguar në figurë jemi ne një rrugë me të drejtë përparësie

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij ne vende ku ka tabele ‘’ndalim qëndrimi’’

Lista e testeve

Është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia, deri në ndalim afër kalimit të këmbësoreve

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi duhet të sinjalizojmë kryerjen e manovrës paraprakisht duke përdorur sinjalet e drejtimit

Lista e testeve

Pushimi i ciklomotorëve është i ndaluar në pistat e biçikletave

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore drejtuesi i mjetit duhet të përdorë sa më shpesh sinjalizimin akustik, në qendrat e banimit

Lista e testeve

Rrugët urbane dytësore kanë bankina dhe trotuare

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur bën që të rrëshqasin rrotat mbi shtresën e ujit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë rruga fushore, pa pjerrësi

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë mungesa e kthesave të rrezikshme

Lista e testeve

Nëse timoni i ciklomotorit paraqitet më i fortë se zakonisht, kjo mund të shkaktohet nga prania e pajisjes hidraulike në grupin e timonit

Lista e testeve

Amortizatorët e rënë ( të konsumuar) të ciklomotorit shkaktojnë funksionim jo normal të sistemit të frenimit

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore ndikojnë pozitivisht në rritjen e sigurisë në rrugë

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të kontrollohet që shkarkuesi i gazeve të jetë në kushte të mira pune

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori rritet kur shkarkuesi i gazrave (marmita) është i dëmtuar

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit është mirë të ulet numri dhe shpeshtësia e shtypjeve të pedalit të gazit

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit e bën atë më vigjilent dhe të kujdesshëm

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues ndalohet të drejtoje atë vetëm natën

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë vetëm mjete me cilindratë të vogël

Lista e testeve