Pyetja 1/30

Testi 97

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një kalim në nivel të pajisur me gjysmëbarriera

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron praninë e një ure të lëvizshme

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon të vazhdohet lëvizja drejt

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një korsi të rezervuar për biçikletat dhe ciklomotorët

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është i zbatueshëm vetëm për autoveturat

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin e biçikletave

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fillimin e një zone urbane

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon se në afërsi ndodhet një telefon publik

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ju tregon përdoruesve të mjeteve se rruga është e bllokuar nga bora

Lista e testeve

Në një rrugë me një sens lëvizje, me sinjalistikë si në figurë, është i lejuar parakalimi në kthesë në afërsi dhe në vazhdimësi të kurrizeve të rrugës

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me katër korsi me dy sense lëvizje

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë është e ndërtuar jashtë sipërfaqes së rrugës

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet kur rruga ka ngrirë akull

Lista e testeve

Në afërsi të një kryqëzimi është i lejuar parakalimi kur kryqëzimi është i rregulluar me punonjës trafiku

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes në rrugë me një sens lëvizjeje për t’u kthyer nga e majta duhet të vendosemi me korrektësi në kufirin e majtë të rrugës

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit është një ndërprerje e lëvizjes së mjetit për një kohë të shkurtër

Lista e testeve

Rrugët interurbane dytësore janë me kryqëzime në nivel

Lista e testeve

Rrugët urbane dytësore kanë, si rregull, korsi emergjence

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur bënë që gomat të humbin kontaktin me asfaltin

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të mos shkelet pedali i friksionit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë rregullimi me impiante semaforike i kryqëzimeve

Lista e testeve

Nëse timoni i ciklomotorit paraqitet më i fortë se zakonisht, kjo mund të shkaktohet nga prania e pajisjes hidraulike në grupin e timonit

Lista e testeve

Në qëndrueshmërinë e ciklomotorit në lëvizje ndikon pozitivisht përdorimi i karburanteve cilësore

Lista e testeve

Mosfunksionimi i mirë i frenave të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga ferrotat e lagura nga uji

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të përdoren pajisjet e sinjalizimit zanor vetëm për qëllime të sigurisë rrugore

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori shkaktohet vetëm nga punimi i motorit dhe nuk ndikojnë faktorë të tjerë

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të kujdeset herë pas herë për ndryshimin e tipit të gomave

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit është i ndaluar vetëm në fundjavë

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike e humb përgjithmonë të drejtën për lejedrejtimi

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga përdorimi i substancave narkotike

Lista e testeve