Pyetja 1/30

Testi 96

Sinjali i paraqitur në figurë kërkon kujdes të veçantë për shkak të pranisë së mundshme të kafshëve shtëpiake në karrexhatë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron se qarkullimi do të bëhet me një sens lëvizjeje

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë kërkon që të ulim shpejtësinë dhe, po të jetë nevoja, edhe të ndalojmë para kryqëzimit

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë e lejon qëndrimin e mjetit

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është një sinjal i paralajmërimit të drejtimit të detyruar majtas

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë të lejon të kthehesh djathtas ose majtas në kryqëzim

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon distancën në km të qytetit të treguar në sinjal nga vendi ku është vendosur sinjali

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë i vendosur në kryqëzime, tregon hyrjen në zona industriale

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë sinjalizon se në afërsi ndodhet një qendër për dhënien e ndihmës së parë

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të kryejë manovrën me shpejtësi në mënyrë që të shmangë mjetet që vijnë nga e djathta dhe nga e majta

Lista e testeve

Vija e bardhë e vazhduar (e pandërprerë) e mesit, si në figurë, ndalohet që ta kapërcesh gjatë lëvizjes me mjet

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon që në këtë karrexhatë është i ndaluar pushimi i mjeteve

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke patur parasysh vetëm sigurinë e personave që po transportojmë

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij në kthesa

Lista e testeve

Është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia, deri në ndalim në kryqëzime kur kemi mjete që kanë përparësi ndaj nesh

Lista e testeve

Pushimi i ciklomotorëve është i ndaluar në afërsi të sinjaleve rrugore në çdo rast

Lista e testeve

Pushimi i ciklomotorëve është i ndaluar në qendrat e banuara kur nuk ka vijëzime të rrugës

Lista e testeve

Rruga përfshin korsitë e biçikletave

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e kufizuesve anësore të rrugës

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e vijave të bardha

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë prania e akullit në rrugë

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sinjalin e lëvizshëm për të treguar rrezikun (trekëndëshi i rrezikut)

Lista e testeve

Për të mbajtur frenat në gjendje të mirë, është i nevojshëm të kryhet kontroll i shpeshtë i korsës së pedalit të frenave

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore mund të çahen dhe shpohen më lehtë se gomat e reja

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të përdoren boritë me kujdesin më të madh

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të kujdeset herë pas here për zëvendësimin e organeve të transmisionit

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga ciklomotori mund të pakësohet duke mbajtur në gjendje të mirë teknike kandelën

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit mund të çojë në eufori, pakujdesi dhe e bën më pak të sigurt drejtimin e tij

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të gëzojë të drejtën e lejedrejtimit vetëm nëse vërteton zyrtarisht se nuk përdor më të tilla

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga abuzimi me pije joalkoolike

Lista e testeve