Pyetja 1/30

Testi 95

Sinjali i paraqitur në figurë vendoset pas çdo vendkalimi për biçikletat

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një kryqëzim në të cilin është në fuqi rregulli i përgjithshëm i dhënies së përparësisë nga e djathta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një hyrje rrugore me korsi përshpejtuese vendosur nga e majta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë në kryqëzim, lejon të vazhdosh rrugën drejt

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin për biçikletat

Lista e testeve

Secili nga panelet plotësues në figurë i vendosur në plotësim të një sinjali, tregon vendin ku mbaron përshkrimi

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë rregullon rrymat e trafikut të mjeteve të korsisë

Lista e testeve

Kur semafori lëshon dritë jeshile në drejtimin tonë (shih figurën) duhet të kalojmë kryqëzimin duke treguar kujdes

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga ana e punonjësit të shërbimit të policisë rrugore në kryqëzime, është veprim i barasvlershëm me semaforin me dritë të kuqe të ndezur

Lista e testeve

Në një rrugë me një sens lëvizje, me sinjalistikë si në figurë, është i lejuar parakalimi në kthesë në afërsi dhe në vazhdimësi të kurrizeve të rrugës

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me katër korsi me një sens

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë e lejon parakalimin vetëm për mjetet që kanë në krahun e majtë vijën e ndërprerë

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke patur parasysh karakteristikat dhe gjendjen e rrugës

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje duke mbajtur parasysh vetëm plotësimin e kushteve fizike për drejtim

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes kemi vetëm detyrimin që të ndezim sinjalin e drejtimit

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore drejtuesi i mjetit duhet të fryjë gomat me një presion pak me të ulët nga ajo e rekomanduar prej konstruktorit

Lista e testeve

Rruga përfshin korsitë e biçikletave

Lista e testeve

Për tu pajisur me leje drejtimi të kategorisë AM, duhet te kesh kryer një kurs kualifikimi teorik dhe praktik dhe te jesh shpallur fitues ne provimet përkatëse

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit dhe të shtoni gazin

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e kufizuesve anësore të rrugës

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e pistave të biçikletave

Lista e testeve

Për të siguruar qëndrueshmërinë e ciklomotorit në kthesa është e këshillueshme që në kthesat e ngushta të lëvizët me shpejtësi të ulët

Lista e testeve

Për të mbajtur frenat në gjendje të mirë, është i nevojshëm të kryhet kontroll i shpeshtë i aftësisë frenuese të mjetit

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore rrisin mundësinë e rrëshqitjes në kthesa

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori zvogëlohet duke shmangur frenimet e forta dhe përshpejtimet e papritura

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit është mirë të përdoren karburante ekonomike

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga ciklomotori varet nga sistemi i frenimit të mjetit

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit përbën një shkelje të rëndë të Kodit Rrugor

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë çdo mjet, edhe pse është akoma përdorues, mjafton të mos jetë shoqërisht i rrezikshëm

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga abuzimi me kafe

Lista e testeve