Pyetja 1/30

Testi 93

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron punime rrugore

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë kërkon që të ulim shpejtësinë e lëvizjes në çdo rast

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një ngjitje ( të përpjetë ) të vështirë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon përdorimin e borive, vetëm në raste rreziku të menjëhershëm

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një vend parkimi edhe me orare të përcaktuara

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë të ndalon të qarkullosh me shpejtësi më të madhe se shpejtësia që tregon sinjali

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon praninë e një mbikalimi për ndryshimin e sensit të lëvizjes

Lista e testeve

Dritat e kuqe pulsuese në veprim detyrojnë të ndalosh në hyrje të një ure të ngushtë, me një korsi të vetme

Lista e testeve

Nëse punonjësi i shërbimit te Policisë Rrugore, qe rregullon trafikun ne kryqëzim, është me krahë të hapura të shtrira sipas drejtimit tonë të lëvizjes, si në figurë është i lejuar kalimi në kryqëzim

Lista e testeve

Edhe kur jemi duke drejtuar një mjet me dy rrota, kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes duhet të ndezim në kohë sinjalin e drejtimit

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet duke mos e bllokuar sensin e kundërt të rrugës ku po hyjmë

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një kryqëzim ku zbatohet rregulli i përparësisë së mjeteve që vijnë nga e djathta

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij gjatë kalimit në zonat e banuara

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje jo më të madhe së kufiri maksimal që tregon shpejtësimatësi i mjetit

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi duhet të mos krijojmë rrezik apo pengesa për ata që po lëvizin në korsinë ku duam të futemi

Lista e testeve

Para se te zbresim nga mjeti, duhet që nëse nuk ka vend për parkim, të parkojmë edhe para hyrjes të një garazhi

Lista e testeve

Ciklomotorët, për të qarkulluar, duhet të jenë të pajisur me certifikatë të përshtatshmërisë teknike që përmban të dhënat e identifikimi dhe ato konstruktive

Lista e testeve

Për tu pajisur me leje drejtimi të kategorisë AM, duhet të kesh mbushur moshën 16 vjeç

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë fillimi i shiut në pjesët e thata e me pluhur të rrugës

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë rruga e mbuluar me gjethe

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë pjesë rrugë të rrëshqitshme

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistemin e shikimit prapa

Lista e testeve

Amortizatorët e rënë ( të konsumuar) të ciklomotorit shkaktojnë mundësinë e dëmtimit dhe dobësimit të sustave të tyre

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse është e të njëjtit model, e përshtatshme për çdo lloj mase dhe madhësie të kokës

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori mund të zvogëlohet duke e drejtuar mjetin në mënyrë korrekte

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga defektimi i sistemit të shkarkimit të gazrave

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga ciklomotori mund të shkaktohet nga rregullimi i keq i sistemit të tij ndezjes

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të arrijë në vendpushimin më të afërt dhe të pushojë

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit përbën rrezik të madh për qarkullimin

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit rrit aftësinë e përqendrimit dhe e lehtëson drejtimin e tij

Lista e testeve