Pyetja 1/30

Testi 92

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një pjesë rruge të deformuar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lajmëron se mbaron drejtimi i njëanshëm i qarkullimit

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është i vlefshëm ne kryqëzime me semafor , kur semafori është i fikur

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon qëndrimin e mjeteve për të kryer veprimin e ngarkimit dhe shkarkimit

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë mund të tregojë se është e pranishme një hyrje garazhi

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e një korsie të rezervuar për qarkullimin vetëm të biçikletave

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon me shigjetën e zezë drejtimin për në hyrjen e komisariatit të policisë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fillimin e një zone urbane

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fillimin e një piste për biçikleta

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një rrugë me dy sense dhe gjashtë korsi lëvizje për mjetet

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon ndryshimin e sensit të lëvizjes

Lista e testeve

Vija e bardhë tërthore e vazhduar mbi sipërfaqen e rrugës në figurë mund të ndeshet në një kryqëzim të rregulluar me impiant semaforik

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij në afërsi të shkollave

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit në rrugët urbane, duhet të kalojmë gjithmonë shpejtësinë 50 km/orë

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi duhet të sigurohemi që vija e ndarjes së korsive të jetë e ndërprerë

Lista e testeve

Rruga është zona publike e përcaktuar për qarkullimin e njerëzve, mjeteve e kafshëve dhe nuk i përfshinë trotuaret

Lista e testeve

Rrugët interurbane dytësore janë me kryqëzime në nivel

Lista e testeve

Për tu pajisur me leje drejtimi të kategorisë AM, duhet te kesh mbushur moshën 18 vjeç

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë rruga e mbuluar me gjethe

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e guralecëve mbi rrugë

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë mungesa e kthesave të rrezikshme

Lista e testeve

Në qëndrueshmërinë e ciklomotorit në lëvizje ndikon pozitivisht prania e një kutie shpejtësie automatike

Lista e testeve

Për të rritur sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet rrugore të kontrollohet vazhdimisht gjendja dhe funksionimi i sinjaleve të drejtimit

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm vetëm për drejtuesit e ciklomotorëve, deri në moshën 18 vjeç

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të kujdeset për mirëfunksionimin e sistemit të ushqimit

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga ciklomotori mund të shkaktohet nga rregullimi i keq i sistemit të tij ndezjes

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar në mënyrë që të dallohet nga një distancë të paktën prej 100 metrash

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit është i ndaluar vetëm në fundjavë

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues duhen parë me kujdes efektet anësore të tyre, pasi mund të influencojnë në drejtimin e tij

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtohet gjithmonë mjeti pa problem

Lista e testeve