Pyetja 1/30

Testi 91

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron që të ulim shpejtësinë e lëvizjes

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron praninë e sinjalit ‘STOP’

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një kryqëzim të një rruge me të drejtë përparësie me një rrugë që nuk gëzon të drejtë përparësie

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon qëndrimin e mjeteve për të kryer veprimin e ngarkimit dhe shkarkimit

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është i vlefshëm për të gjitha llojet e mjeteve pa përjashtim

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal urdhërues detyrimi

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një bujtinë ose hotel për turistët e moshave të reja

Lista e testeve

Në qendër të një kryqëzimi, kur punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore ka një krah të ngritur vertikalisht si në figurë është e lejuar vetëm manovra e kthimit djathtas

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga ana e punonjësit të shërbimit të policisë rrugore detyron cilindo që është duke lëvizur në vazhdimësi të kryqëzimit, ta lirojë atë

Lista e testeve

Vija e bardhë gjatësore e ndërprerë, si në figurë, e ndan rrugën në dy karrexhata

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon parakalimin për mjetet që lëvizin në të dy senset

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë paraqet një ishull trafiku

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë, duke patur parasysh fushëpamjen e rrugës

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet kur rruga ka ngrirë akull

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje është në varësi të madhësisë së cilindratës së motorit të mjetit

Lista e testeve

Pushimi i ciklomotorëve është i ndaluar në korsitë e rezervuara për qarkullimin e mjeteve të shërbimit publik

Lista e testeve

Rrugët urbane kryesore janë rrugë me karrexhata të pavarura ose të ndara me trafikndarës

Lista e testeve

Ciklomotorët kanë aftësi lëvizëse mbi rrugë horizontale me një shpejtësi deri në 45 km/ore

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur bën që të rrëshqasin rrotat mbi shtresën e ujit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë pjesë rrugë të rrëshqitshme

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë rruga fushore, pa pjerrësi

Lista e testeve

Nëse timoni i ciklomotorit paraqitet më i fortë se zakonisht, kjo mund të shkaktohet nga presioni i lartë i fryrjes së gomës së parë

Lista e testeve

Amortizatorët e rënë ( të konsumuar) të ciklomotorit shkaktojnë uljen e komoditetit gjatë udhëtimit

Lista e testeve

Për të mbajtur frenat në gjendje të mirë, është i nevojshëm të kryhet kontroll i shpeshtë i trashësisë së ferrotave të frenave

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të kontrollohet që shkarkuesi i gazeve të jetë në kushte të mira pune

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet t’i biesh borisë për t’i treguar drejtuesit të mjetit përpara se është ndezur drita jeshile e semaforit

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar vetëm kur qarkullohet natën

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit mund të shkaktojë gjendjen e gjumit dhe mundësinë e aksidenteve

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit përbën rrezik të madh për qarkullimin

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga përdorimi i barnave qetësues të gjumit

Lista e testeve