Pyetja 1/30

Testi 90

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një zbritje te rrezikshme si dhe vlerën e pjerrësisë se rrugës ne përqindje (%)

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron se po i afrohemi një rruge me gunga

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë mund të paralajmërojë një kalim në nivel me barriera

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon mjetet të tejkalojnë shpejtësinë e treguar në të

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve që nuk arrijnë dot shpejtësinë e lëvizjes mbi 30 km/orë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një vendkalim biçikletash

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e qendrës së banuar dhe lokalitetet e ardhshme më të rëndësishme

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një zgjerim të karrexhatës

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga ana e punonjësit të shërbimit të policisë rrugore shërben për të shpejtuar lëvizjen e mjeteve

Lista e testeve

Edhe kur jemi duke drejtuar një mjet me dy rrota, kur i afrohemi një kryqëzimi duhet t’i japim gjithmonë përparësi vetëm mjeteve që vijnë nga e djathta

Lista e testeve

Vija e dyfishtë gjatësore e vazhduar (e pandërprerë) mund të kapërcehet nëse jemi të bindur që nuk ka rrezik

Lista e testeve

Vijat gjatësore të kufirit të karrexhatës janë gjithmonë me ngjyrë të verdhë

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në hapësirën më të vogël të mundshme të frenimit duhet të veprojmë energjikisht mbi pedalin e frenave

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit në rrugët lokale, kjo manovër nuk lejohet natën

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes në një kryqëzim, për t’u kthyer nga e majta duhet gjithmonë të rrotullohemi rreth qendrës së kryqëzimit

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore drejtuesi i mjetit duhet të niset për udhëtim në kushte të mira fizike

Lista e testeve

Para se te zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që e kemi parkuar mjetin në mënyrë korrekte

Lista e testeve

Ciklomotorët, për të qarkulluar, duhet të jenë të pajisur me certifikatë të përshtatshmërisë teknike që përmban të dhënat e identifikimi dhe ato konstruktive

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur ndodh nga pamundësia e daljes së ujit nga kanalet e pjesës ballore të gomës

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë rruga fushore, pa pjerrësi

Lista e testeve

Me qëllim që të shmangen aksidentet rrugore, drejtuesi i ciklomotorit duhet të kontrollojë shpesh nivelin e lëngut në bateri

Lista e testeve

Amortizatorët e rënë ( të konsumuar) të ciklomotorit shkaktojnë funksionim jo normal të motorit

Lista e testeve

Për të rritur sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet rrugore të kontrollohet vazhdimisht gjendja dhe funksionimi i sinjaleve të drejtimit

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore nuk ndikojnë në frenimin e mjetit

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori shkaktohet vetëm nga punimi i motorit dhe nuk ndikojnë faktorë të tjerë

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të ulë presionin e fryrjes së gomave

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike lejohen tё përdoren gjatë drejtimit tё mjetit, kur përdorim njërën dorë

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit e bën me të sigurt atë, sepse i largon lodhjen gjatë drejtimit

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtojë atë përderisa përdorimi i tyre nuk ndikon në gjendjen fizike e psikike të tij

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë ciklomotor nëse komisioni mjekësor vendor ka verifikuar që nuk është me përdorues i lëndëve narkotike

Lista e testeve