Pyetja 1/30

Testi 89

Sinjali i paraqitur në figurë kërkon që të ruhet një distancë më e madhe sigurie me mjetet përpara

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një ndërprerje të rrugëve nga e majta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paraqet detyrimin që t’i japim përparësi mjeteve që vijnë nga e djathta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon të kthehemi djathtas apo majtas sipas rastit

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon se është e rrezikshme të kthehesh djathtas

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një drejtim të detyrueshëm

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fillimin e një piste për biçikleta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një vend të ndihmës së shpejtë

Lista e testeve

Në semaforët normalë për mjetet drita e verdhë fikse detyron, atë që ka hyrë në kryqëzim, të shpejtojë për ta liruar sa më shpejt kryqëzimin

Lista e testeve

Edhe kur jemi duke drejtuar një mjet me dy rrota, kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes sinjalet e drejtimit, duhet të jenë të aktivizuara gjatë gjithë kryerjes së manovrës

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke lëvizur sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon që mjetet duhet të ecin në një rresht të vetëm

Lista e testeve

Shpejtësia duhet ngadalësuar në mënyrë të veçantë natën, kur distanca e shikimit të dritave është e pamjaftueshme

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje varet edhe nga reflekset e drejtuesit të mjetit

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet ta parakalojmë mjetin duke ruajtur një distancë anësore sigurie

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në zonat e përcaktuara për pushimin apo qëndrimin e mjeteve “TAKSI”

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore drejtuesi i mjetit duhet të fryjë gomat me një presion pak me të ulët nga ajo e rekomanduar prej konstruktorit

Lista e testeve

Rrugët urbane kryesore lejojnë qarkullimin e mjeteve me shpejtësi maksimale njëlloj si në autostrada

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë rruga e mbuluar me gjethe

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë lëvizja në rrugët me një sens për qarkullimin

Lista e testeve

Me qëllim që të shmangen aksidentet rrugore, drejtuesi i ciklomotorit duhet të kontrollojë shpesh presionin e fryrjes së gomës rezerve

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sinjalin e lëvizshëm për të treguar rrezikun (trekëndëshi i rrezikut)

Lista e testeve

Nëse timoni i ciklomotorit paraqitet më i fortë se zakonisht, kjo mund të shkaktohet nga që goma e para mund të jetë e ç fryrë

Lista e testeve

Nëse timoni i ciklomotorit paraqitet më i fortë se zakonisht, kjo mund të shkaktohet nga gjendja teknike jo e mirë e frenave

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit duhet ulur shpejtësia e lëvizjes, kur jemi ne vlera te larta te saj

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit duhet lëvizur me një numër sa më të lartë të xhirove të motorit

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar edhe kur ai është në parkim

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit është i ndaluar vetëm në fundjavë

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtoje atë nëse ndërpret përkohësisht marrjen e mjekimit

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike e humb përgjithmonë të drejtën për lejedrejtimi

Lista e testeve