Pyetja 1/30

Testi 88

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e rrugës me dy sense lëvizjeje për qarkullim

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një kryqëzim të një rruge me të drejtë përparësie me një rrugë që nuk gëzon të drejtë përparësie

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë vendoset në një rrugë dytësore që nuk gëzon të drejtë përparësie

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon zonë pushimi me orar të kufizuar në qendrat urbane

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon kalimin nga të dyja anët e një pengesë të mundshme rrugore

Lista e testeve

Secili nga sinjalet plotësuese në figurë tregon gjatësinë e pjesës së rrugës së rrezikshme

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e një qendre të banuar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon manovrat e kthimit të drejtimit në rrugën anësore

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fillimin e një zone të gjelbër

Lista e testeve

Edhe kur jemi duke drejtuar një mjet me dy rrota, kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes për t’u kthyer nga e djathta, pasi kemi ndezur sinjalin përkatës te drejtimit, si rregull duhet të zhvendosemi pranë kufirit të djathtë të karrexhatës

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me dy korsi me dy sense lëvizje

Lista e testeve

Ne sinjalistikën horizontale të treguar në figurë rruga është e përshkueshme në të dy senset e lëvizjes

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij gjatë kalimit në zonat e banuara

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje në varësi me fuqinë e motorit të mjetit që drejtojmë

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje duhet të ruhet në varësi me peshën e ngarkesës që kemi në mjet

Lista e testeve

Rrugët urbane dytësore kanë bankina dhe trotuare

Lista e testeve

Ciklomotorët kanë aftësi lëvizëse mbi rrugë horizontale me një shpejtësi deri në 45 km/ore

Lista e testeve

Për tu pajisur me leje drejtimi të kategorisë AM, duhet që nëpërmjet një raporti mjekësor të rezultosh i aftë për drejtimin e mjeteve përkatëse

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur është i nevojshëm për pastrimin e mjetit

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të futni marshin me të ulët dhe të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit

Lista e testeve

Me qëllim që të shmangen aksidentet rrugore, drejtuesi i ciklomotorit duhet të kontrollojë shpesh trashësinë e shtresës ballore të gomës

Lista e testeve

Nëse timoni i ciklomotorit paraqitet më i fortë se zakonisht, kjo mund të shkaktohet nga prania e pajisjes hidraulike në grupin e timonit

Lista e testeve

Për të siguruar qëndrueshmërinë e ciklomotorit në kthesa është e këshillueshme që nëse kthesa është me rreze të madhe, të përshkohet me pedalin e gazit lehtësisht të shtypur

Lista e testeve

Për të mbajtur frenat në gjendje të mirë, është i nevojshëm të kryhet kontroll i shpeshtë i korsës së pedalit të frenave

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga defektimi i sistemit të shkarkimit të gazrave

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga këputja ose çarja e marmitës së tij

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga ciklomotori mund të shkaktohet nga rregullimi i keq i sistemit të tij ndezjes

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit mund të çojë në eufori, pakujdesi dhe e bën më pak të sigurt drejtimin e tij

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit përbën një shkelje të rëndë të Kodit Rrugor

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues duhen parë me kujdes efektet anësore të tyre, pasi mund të influencojnë në drejtimin e tij

Lista e testeve