Pyetja 1/30

Testi 86

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një ndërprerje të rrugëve nga e majta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një impiant semaforik , brenda ose jashtë qendrave të banuara, me vendosje vertikale te fenerëve

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë në kryqëzimin që po afrohet, e ndalon kthimin nga e majta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon rrugë të deformuar nga e djathta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin për të gjitha llojet e mjeteve

Lista e testeve

Secili nga sinjalet plotësuese në figurë tregon gjatësinë e pjesës së rrugës së rrezikshme

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë i vendosur në një kryqëzim, tregon se kryqëzimi rregullohet nga punonjësi i policisë

Lista e testeve

Sinjali semaforik për këmbësorët, me fenerin e këmbësorit jeshil të ndezur lejon kalimin vetëm të mjeteve

Lista e testeve

Në qendër të një kryqëzimi, kur punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore ka një krah të ngritur vertikalisht si në figurë është një fazë që u rezervohet mjeteve që do te ndryshojnë drejtimin e lëvizjes

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke lëvizur sa më afër kufirit të majtë të karrexhatës

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë është vizatuar mbi korsitë e afrimit të “KALIMEVE NË NIVEL”

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon që mjetet duhet të ecin në një rresht të vetëm

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij në vende qe frekuentohen nga fëmijët, të treguara me sinjale të caktuara

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje varet edhe nga gjerësia e karrexhatës

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi duhet të sigurohemi që vija e ndarjes së korsive të jetë e ndërprerë

Lista e testeve

Para se te zbresim nga mjeti, duhet të fikim gjithmonë dritat e pozicionit

Lista e testeve

Rrugët urbane dytësore kanë të paktën një korsi për sens lëvizje

Lista e testeve

Për tu pajisur me leje drejtimi të kategorisë AM, duhet te kesh mbushur moshën 18 vjeç

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të manovroni në maksimum më timon në drejtim të kundërt me rrëshqitjen

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e pistave të biçikletave

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë mungesa e sinjalistikës horizontale

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistemin e sinjalizimit zanor

Lista e testeve

Për të siguruar qëndrueshmërinë e ciklomotorit në kthesa është e këshillueshme që të qëndrohet në mes të rrugës për të zvogëluar rrezen e sajë

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm për drejtuesin e ciklomotorit

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga shpejtësia e lëvizjes

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit është mirë të përdoren karburante ekonomike

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga ciklomotori varet nga sistemi i frenimit të mjetit

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit i bën më të ngadalta reflekset e tij në drejtim

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit mund të shkaktojë gjendjen e gjumit dhe mundësinë e aksidenteve

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të gëzojë të drejtën e lejedrejtimit vetëm nëse vërteton zyrtarisht se nuk përdor më të tilla

Lista e testeve