Pyetja 1/30

Testi 85

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një pjese te rrugës ku mund te kalojnë edhe papritur, kafshe te egra

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një rrugë malore

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron praninë e sinjalit ‘STOP’

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është një sinjal i drejtimit të detyruar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë si rregull, shoqërohet me sinjalin "rrethqarkullim"

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin e biçikletave

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një rrugë pa dalje për mjetet

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon kalimin e këmbësorëve

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga ana e punonjësit të shërbimit të policisë rrugore në kryqëzime, është veprim i barasvlershëm me semaforin me dritë të kuqe të ndezur

Lista e testeve

Vijat gjatësore të kufirit të karrexhatës janë gjithmonë me ngjyrë të verdhë

Lista e testeve

Dy vija paralele të bardha të ndërprera të vendosura në karrexhatë si në figurë kufizojnë një vendkalim biçikletash

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë është vizatuar mbi korsitë e afrimit të “KALIMEVE NË NIVEL”

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij ne vende ku ka tabele ‘’ndalim qëndrimi’’

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në hapësirën më të vogël të mundshme të frenimit nevojitet shmangia e ngarkesave përtej peshës maksimale të lejuar të tij

Lista e testeve

Parakalimi është i ndaluar kur jemi në afërsi të kryqëzimeve të rrugëve të rregulluar me semaforë

Lista e testeve

Gjatë pushimit ciklomotori duhet të jetë me motor të fikur

Lista e testeve

Rrugët urbane dytësore janë rrugë me një karrexhatë

Lista e testeve

Rrugët urbane dytësore kanë bankina dhe trotuare

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur tregon zmadhimin e kontaktit të gomës me rrugën

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë prania e ngushtimeve të rrugës të pa sinjalizuara

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë rruga e ndarë në karrexhata

Lista e testeve

Me qene se sistemi i drejtimit të ciklomotorit, ndikon në sigurinë e qarkullimit duhet të mos ketë hapësira dhe konsumime në pjesët përbërëse dhe nyjat lidhëse të tij

Lista e testeve

Me qene se sistemi i drejtimit të ciklomotorit, ndikon në sigurinë e qarkullimit për të rritur sipërfaqen e mbështetjes me rrugën, gomat duhen mbajtur me presion të ulët

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse amortizon pjesërishtё goditjet e forta

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori mund të zvogëlohet duke e drejtuar mjetin në mënyrë korrekte

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të kujdeset për mirëfunksionimin e sistemit të ushqimit

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike lejohen të përdoren gjate drejtimit te mjetit ne rruge interurbane dytësore

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtoje atë nëse ndërpret përkohësisht marrjen e mjekimit

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga përdorimi i substancave narkotike

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga përdorimi i barnave qetësues të gjumit

Lista e testeve