Pyetja 1/30

Testi 84

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një ndërprerje të rrugëve nga e majta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron se në kryqëzimin që po vjen, ndalohet kthimi nga e djathta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një kryqëzim të një rruge me të drejtë përparësie me një rrugë që nuk gëzon të drejtë përparësie

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është një sinjal tregues informues

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë vendoset para hyrjes në një kryqëzim të rregulluar me rrethqarkullim

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një korsi të rezervuar për biciklistët

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron ndalim për tu kthyer nga e djathta

Lista e testeve

Në semaforët normalë për mjetet drita e verdhë fikse ndizet kur fiket drita jeshile

Lista e testeve

Në qendër të një kryqëzimi, punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore me krahët e hapura në këndin 90 gradë, me krahun e djathtë të drejtuar përpara, si në figurë lejon kthimin nga e djathta të mjeteve që vijnë nga e majta e tij

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale si në figurë tregon një kalim për çiklistë

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë shërben për orientimin e rrymave të trafikut

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon parakalimin e mjeteve me peshë të përgjithshme mbi 3.5 ton

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë, duke patur parasysh karakteristikat e rrugës dhe kushtet atmosferike

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje jo më të madhe së kufiri maksimal që tregon shpejtësimatësi i mjetit

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në të përpjetat e kurrizeve të rrugës, në rrugët me një korsi për çdo sens lëvizjeje

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore drejtuesi i mjetit duhet të niset për udhëtim në kushte të mira fizike

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore drejtuesi i mjetit duhet të fryjë gomat me një presion pak me të ulët nga ajo e rekomanduar prej konstruktorit

Lista e testeve

Ciklomotorët kanë ndenjëse njëvendëshe që nuk lejon transportin e një njeriu tjetër, përveç drejtuesit të mjetit

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të futni marshin me të ulët dhe të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë pjesë të ashpra të asfaltit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë rruga e ndarë në karrexhata

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me kutinë e ndihmës së shpejtë

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore rritin mundësinë e aksidenteve rrugore

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore ndikojnë pozitivisht në rritjen e sigurisë në rrugë

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të zëvendësojë filtrin e ajrit sipas këshillave të konstruktorit të mjetit

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të kujdeset herë pas here për zëvendësimin e organeve të transmisionit

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar edhe kur ai është në parkim

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të ulë shpejtësinë dhe të qëndrojë në vendpushimin e parë që t’i shfaqet

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të gëzojë të drejtën e lejedrejtimit vetëm nëse vërteton zyrtarisht se nuk përdor më të tilla

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë vetëm mjete me cilindratë të vogël

Lista e testeve