Pyetja 1/30

Testi 83

Sinjali i paraqitur në figurë tregon disa kthesa ku e para fillon nga e djathta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një kryqëzim të rrugës me linjën e tramvajeve

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë kërkon që të ruhet një distancë më e madhe sigurie me mjetet përpara

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon hyrjen ne një rruge ku, ne te dyja drejtimet, kalimi është i ndaluar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paraqet detyrimin që të kthehemi mbrapsht

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një drejtim të detyrueshëm

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon se në afërsi ndodhet një studio mjekësore

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon kalimin e këmbësorëve

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fillimin e një piste për biçikleta

Lista e testeve

Vija e dyfishtë gjatësore e vazhduar (e pandërprerë) ndan korsitë e karrexhatës me një sens lëvizje

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë shërben për të tërhequr vëmendjen e drejtuesve të mjeteve për afërsinë e vendndodhjes së një “KALIMI NË NIVEL”

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë shërben për të treguar se pas 150 metra është një “KALIM NË NIVEL”

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke patur parasysh karakteristikat e mjetit

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet kur rruga është me borë

Lista e testeve

Shpejtësia duhet ngadalësuar në mënyrë të veçantë kur rruga është me një sens lëvizjeje

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në vendet e caktuara për pushimin e mjeteve të invalidëve

Lista e testeve

Për nisjen e mjetit nga vendi duhet të futemi në rrjedhën e trafikut dhe pastaj të ndezim sinjalin tregues të drejtimit

Lista e testeve

Para se te zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që nuk e pengojmë trafikun

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur është fenomen që ndeshet vetëm gjatë lëvizjes me shpejtësi të ulët

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë fillimi i shiut në pjesët e thata e me pluhur të rrugës

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë mungesa e sinjalistikës horizontale

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sinjalin e lëvizshëm për të treguar rrezikun (trekëndëshi i rrezikut)

Lista e testeve

Për të mbajtur frenat në gjendje të mirë, është i nevojshëm të kryhet kontroll i shpeshtë i korsës së pedalit të frenave

Lista e testeve

Për të rritur sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet rrugore mjafton që të dhënat nga kontrollit vjetor teknik të detyrueshëm i mjetit të jenë pozitive

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga konsumimi i gomave

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit është mirë të përdoren karburante ekonomike

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të përdorë në mënyrën e duhur ndërrimin e marsheve dhe shpejtësinë

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të nxitojë dhe të shtojë shpejtësinë, që të mbërrijë sa më shpejt në destinacionin për ku është nisur t’i qëndrojë sa më afër automjetit që ka përpara

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues ndalohet të drejtoje atë vetëm natën

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga përdorimi i barnave qetësues të gjumit

Lista e testeve