Pyetja 1/30

Testi 82

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një rrugëkalim nëpër male

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një rrugë pa dalje në anën tjetër të sinjalit

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron vështirësi në këmbimin e mjeteve në atë segment rruge

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin vetëm për mjetet me motor

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon qarkullimin e mototërheqësve (motomjete)

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon drejtime të lejuara djathtas e majtas

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon rrugën që duhet ndjekur për në varreza

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë vendoset në afërsi të një vendqëndrimi për mjetet

Lista e testeve

Nëse punonjësi i shërbimit te Policisë Rrugore, qe rregullon trafikun ne kryqëzim, është me krahë të hapura të shtrira sipas drejtimit tonë të lëvizjes, si në figurë është i lejuar kalimi në kryqëzim

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar t’i afrohemi sa më shumë kufirit të majtë të karrexhatës

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me katër korsi me dy sense lëvizje

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon që jemi në një rrugë pa të drejtë përparësie

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje që nuk i kalon kufijtë e lejuar të sinjalistikës rrugore

Lista e testeve

Shpejtësia duhet ngadalësuar në mënyrë të veçantë në raste mjegulle

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje është në varësi të madhësisë së cilindratës së motorit të mjetit

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në vendin ku janë vendosur kazanët e mbeturinave në rrugë

Lista e testeve

Rruga mund të jetë e ndarë në karrexhata

Lista e testeve

Rruga përfshin korsitë e biçikletave

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur zvogëlon mundësinë e rrëshqitjes së mjetit në rrugë

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e trafikndarësit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë rruga e ndarë në korsi

Lista e testeve

Në qëndrueshmërinë e ciklomotorit në lëvizje ndikon pozitivisht presioni i duhur (korrekt) i fryrjes së gomave

Lista e testeve

Për të rritur sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet rrugore mjafton që të dhënat nga kontrollit vjetor teknik të detyrueshëm i mjetit të jenë pozitive

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore në rast shiu, rrisin mundësinë për humbjen e kontrollit të mjetit

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga funksionimi i ç’ rregullt i sistemit të ndriçimit

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar edhe kur ai është në parkim

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar në mënyrë që të dallohet nga një distancë të paktën prej 100 metrash

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit mund të çojë në eufori, pakujdesi dhe e bën më pak të sigurt drejtimin e tij

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë vetëm mjete me cilindratë të vogël

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga ushqimi i tepërt

Lista e testeve