Pyetja 1/30

Testi 81

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një pjesë rruge me shtresë rrugore të dëmtuar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një pjesë rruge me kthesa të ngushta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e rrugës për fëmijë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një vend parkimi edhe me orare të përcaktuara

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon të kthehesh djathtas në kryqëzim

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një drejtim të detyrueshëm

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një vend të furnizimit me karburant

Lista e testeve

Nëse punonjësi i shërbimit te Policisë Rrugore, qe rregullon trafikun ne kryqëzim, është me krahë të hapura të shtrira sipas drejtimit tonë të lëvizjes, si në figurë duhet të ndalojmë përpara vijës tërthore të ndalimit

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga ana e punonjësit të shërbimit të policisë rrugore shërben për të shpejtuar lëvizjen e mjeteve

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke u vendosur në çdo korsi, nëse në afërsi të kryqëzimit lejohet vendosja në rreshta paralele

Lista e testeve

Vijat gjatësore të kufirit të karrexhatës janë të vazhduara (të pandërprera) kur ndeshen në ato pjesë rruge ku është në fuqi “NDALIMI IPUSHIMIT”

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon parakalimin vetëm në kthesë

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet kur rruga është me borë

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje sipas gjatësisë së rrugës që përshkojmë

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi kur fushëpamja është e pamjaftueshme

Lista e testeve

Për nisjen e mjetit nga vendi duhet të sigurohemi që rruga është e lirë, duke kontrolluar edhe nga pasqyrat e mjetit

Lista e testeve

Rruga mund të jetë me dy sense lëvizjeje për qarkullim

Lista e testeve

Rrugët urbane kryesore lejojnë qarkullimin e ciklomotorëve dhe motoçikletave

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të futni marshin me të ulët dhe të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë prania e njollave të vajit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë prania e bordurave anësore të rrugës

Lista e testeve

Mosfunksionimi i mirë i frenave të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga veprimi me forcë mbi pedalin e frenave

Lista e testeve

Për të rritur sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet rrugore të mbahet gjithmonë në gjendje pune sistemi i ndriçimit dhe i sinjalizimit pamor

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore rritin mundësinë e aksidenteve rrugore

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të shmangen përshpejtimet me pedalin e gazit pa shkak dhe në mënyrë të përsëritur

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori zvogëlohet duke shmangur frenimet e forta dhe përshpejtimet e papritura

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga shpejtësia e lëvizjes

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të arrijë në vendpushimin më të afërt dhe të pushojë

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të nxitojë dhe të shtojë shpejtësinë, që të mbërrijë sa më shpejt në destinacionin për ku është nisur t’i qëndrojë sa më afër automjetit që ka përpara

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit e bën me të sigurt atë, sepse i largon lodhjen gjatë drejtimit

Lista e testeve