Pyetja 1/30

Testi 80

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një rrethqarkullim në të cilin po afrohemi

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron kurriz rruge të dyfishtë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë vendoset pas paneleve distancometrike

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është një sinjal vertikal urdhërues ndalimi

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është një sinjal i drejtimit të detyruar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë vendoset në fillim të një rruge pa dalje (rrugë e mbyllur)

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon që jemi duke përshkuar një itinerar të rezervuar vetëm për biçikleta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ju tregon përdoruesve të rrugës se shumë afër ndodhet një supermarket

Lista e testeve

Në semaforët normalë për mjetet drita e verdhë fikse ndizet kur është akoma e ndezur drita jeshile

Lista e testeve

Edhe kur jemi duke drejtuar një mjet me dy rrota, kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes për t’u kthyer nga e majta, pasi kemi ndezur sinjalin përkatës te drejtimit, si rregull duhet të zhvendosemi pranë kufirit të majtë të karrexhatës

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë paraqet një ishull trafiku

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon parakalimin e automjeteve vetëm në pjesën me dy korsi

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje që lejon ndërhyrjen e sigurt në rastet e papritura

Lista e testeve

Shpejtësia duhet ngadalësuar në mënyrë të veçantë në rrugët e asfaltuara të porsa lagura nga shiu

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi kur kemi para sinjalin “NDALIM QËNDRIMI”

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në vendet e caktuara për pushimin e mjeteve të invalidëve

Lista e testeve

Para se te zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që nuk e pengojmë trafikun

Lista e testeve

Për tu pajisur me leje drejtimi të kategorisë AM, duhet ti nënshtrohesh një provimi teorik dhe te jesh shpallur fitues

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë mungesa e sinjalizimit në kryqëzime

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë prania e akullit në rrugë

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë lëvizja në rrugët me një sens për qarkullimin

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistem drejtimi

Lista e testeve

Mosfunksionimi i mirë i frenave të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga ferrota shumë të konsumuara

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse është e të njëjtit model, e përshtatshme për çdo lloj mase dhe madhësie të kokës

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të shmangen përshpejtimet me pedalin e gazit pa shkak dhe në mënyrë të përsëritur

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga funksionimi i ç’ rregullt i sistemit të ndriçimit

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga ciklomotori mund të shkaktohet nga rregullimi i keq i sistemit të tij ndezjes

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtojë atë derisa gjendja patologjike nuk ndikon në aftësitë për drejtimin e tij

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë ciklomotor nëse komisioni mjekësor vendor ka verifikuar që nuk është me përdorues i lëndëve narkotike

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike e humb përgjithmonë të drejtën për lejedrejtimi

Lista e testeve