Pyetja 1/30

Testi 77

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon manovrën e kthimit të sensit të lëvizjes

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ju detyron të ulni shpejtësinë dhe t’i bini borisë vazhdimisht për të larguar kafshët nga karrexhata

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lajmëron se mbaron drejtimi i njëanshëm i qarkullimit

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin e ciklomotorëve

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një detyrim për t’u kthyer djathtas

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon të vazhdosh lëvizjen vetëm drejt

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon afrimin e një vendi ku është vendosur një central telefonik

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ju tregon përdoruesve të mjeteve se rruga është e bllokuar nga bora

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga ana e punonjësit të shërbimit të policisë rrugore tregon se duhet ndaluar lëvizja, nëse jemi duke u afruar në kryqëzim

Lista e testeve

Pavarësisht se jemi duke drejtuar një mjet me dy rrota, duhet të japim përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur futemi nga një rrugë sekondare në një rrugë kryesore

Lista e testeve

Vija gjatësore e mesit të karrexhatës mund të jetë me ngjyrë të bardhë, të verdhë ose jeshile

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale si në figurë tregon një vend në të cilin drejtuesit e mjeteve duhet të ndalin për efekt të një sinjali të ndalimit

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet të veprojmë në kryerjen e manovrës në një kohë sa më të shkurtër

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit zmadhohet nëse mjeti që parakalohet e ul shpejtësinë

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi mjafton të sigurohemi që korsitë të jenë të ndara me njëra tjetrën me vijë të pandërprerë

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në rrugët me borë

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore drejtuesi i mjetit duhet të fryjë gomat me një presion pak me të ulët nga ajo e rekomanduar prej konstruktorit

Lista e testeve

Për tu pajisur me leje drejtimi të kategorisë AM, duhet ti nënshtrohesh një provimi teorik dhe te jesh shpallur fitues

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë fillimi i shiut në pjesët e thata e me pluhur të rrugës

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë prania e bordurave anësore të rrugës

Lista e testeve

Me qëllim që të shmangen aksidentet rrugore, drejtuesi i ciklomotorit duhet të kontrollojë shpesh trashësinë e shtresës ballore të gomës

Lista e testeve

Me qene se sistemi i drejtimit të ciklomotorit, ndikon në sigurinë e qarkullimit për të rritur sipërfaqen e mbështetjes me rrugën, gomat duhen mbajtur me presion të ulët

Lista e testeve

Në qëndrueshmërinë e ciklomotorit në lëvizje ndikon pozitivisht presioni i duhur (korrekt) i fryrjes së gomave

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore rrisin mundësinë e rrëshqitjes në kthesa

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori zvogëlohet duke shmangur frenimet e forta dhe përshpejtimet e papritura

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori shkaktohet vetëm nga punimi i motorit dhe nuk ndikojnë faktorë të tjerë

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të ulë presionin e fryrjes së gomave

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit ul nivelin e përqendrimit në drejtimin e tij

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtojë atë derisa gjendja patologjike nuk ndikon në aftësitë për drejtimin e tij

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues ndalohet të drejtoje atë në çdo rast

Lista e testeve