Pyetja 1/30

Testi 76

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një vend që frekuentohet vetëm nga fëmijët

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një kryqëzim të rrymave të trafikut

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë në kryqëzimin që po afrohet, e ndalon kthimin nga e majta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë mund të tregojë se është e pranishme një hyrje garazhi

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin e biçikletave

Lista e testeve

Secili nga panelet plotësues në figurë tregon korsinë së cilës i referohet sinjali

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një vendqëndrim për mjetet në anë të karrexhatës

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë rregullon rrymat e trafikut të mjeteve të korsisë

Lista e testeve

Në qendër të një kryqëzimi, kur punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore ka një krah të ngritur vertikalisht si në figurë nëse e kemi zënë duhet të lirojmë menjëherë kryqëzimin

Lista e testeve

Vija e bardhë e vazhduar që kufizon korsinë e emergjencës me karrexhatën është vija e kufirit të karrexhatës

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon që karrexhata me katër korsi është rrugë me të drejtë përparësie

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon se jemi para një kryqëzimi ku është i detyruar ndalimi i mjetit para vijës së ndalimit

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke patur parasysh vetëm sigurinë e personave që po transportojmë

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje duke mbajtur parasysh vetëm plotësimin e kushteve fizike për drejtim

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje është një distancë fikse, e pandryshuar

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit është i lejuar gjithmonë për të kërkuar informacion punonjësit të trafikut

Lista e testeve

Rrugët urbane dytësore kanë kufizime për shpejtësinë e lëvizjes së mjeteve

Lista e testeve

Për tu pajisur me leje drejtimi të kategorisë AM, duhet të kesh mbushur moshën 16 vjeç

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur është fenomen që ndeshet vetëm gjatë lëvizjes me shpejtësi të ulët

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë shtresa e ngrirë e sipërfaqes së rrugës

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë rruga e ndarë në korsi

Lista e testeve

Amortizatorët e rënë ( të konsumuar) të ciklomotorit shkaktojnë funksionim jo normal të sistemit të frenimit

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse mund të prodhohet edhe vetë, pa qenë nevoja të jetë e fabrikës dhe e testuar

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm vetëm për drejtuesit e motorëve që kalojnë cilindratën 150 cm3

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të ulë presionin e fryrjes së gomave

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga ciklomotori mund të shkaktohet nga rregullimi i keq i sistemit të tij ndezjes

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga ciklomotori mund të pakësohet duke kontrolluar që filtri i ajrit të mos jetë i bllokuar

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit ul nivelin e përqendrimit në drejtimin e tij

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga përdorimi i barnave qetësues të përgjithshëm

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga edhe nga abuzimi me qumësht dhe kafe

Lista e testeve