Pyetja 1/30

Testi 75

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një rrugë pa dalje në anën tjetër të sinjalit

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një rrugë të mbyllur për të cilën duhet të kthehemi mbrapsht

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë mund të ndiqet nga sinjali "jep përparësi"

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon qarkullimin e mjeteve me motor

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një detyrim për t’u kthyer djathtas

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një rrugë zbritëse me pjerrësi të rrezikshme

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ju tregon përdoruesve të rrugës se shumë afër ndodhet një supermarket

Lista e testeve

Kur semafori lëshon dritë jeshile në drejtimin tonë (shih figurën) mund të kthehemi majtas vetëm kur duket drita e verdhë

Lista e testeve

Në qendër të një kryqëzimi, punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore me krahët e hapura në këndin 90 gradë, me krahun e djathtë të drejtuar përpara, si në figurë ndalon kalimin e mjeteve që vijnë nga e majta e tij

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke ndezur paraprakisht sinjalin përkatës të drejtimit

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë dallon vetëm “KALIMET NË NIVEL” pa barriera

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon parakalimin e automjeteve vetëm në pjesën me dy korsi

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij në kthesa

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në hapësirën më të vogël të mundshme të frenimit duhet të kujdesemi që të përdorim gjithmonë goma të pa konsumuara

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes sinjalet e drejtimit duhet të jenë të aktivizuara gjatë gjithë kryerjes së manovrës

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore drejtuesi i mjetit duhet të fryjë gomat me një presion pak me të ulët nga ajo e rekomanduar prej konstruktorit

Lista e testeve

Rruga është zona publike e përcaktuar për qarkullimin e njerëzve, mjeteve e kafshëve

Lista e testeve

Ciklomotorët kanë aftësi lëvizëse mbi rrugë horizontale me një shpejtësi deri në 50 km/ore

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e vajit mbi asfalt

Lista e testeve

Me qëllim që të shmangen aksidentet rrugore, drejtuesi i ciklomotorit duhet të kontrollojë shpesh funksionimin e mirë të sistemit të drejtimit

Lista e testeve

Me qëllim që të shmangen aksidentet rrugore, drejtuesi i ciklomotorit duhet të kontrollojë shpesh nivelin e lëngut në bateri

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistemin zhurmëmbytës dhe të shkarkimit, në qoftë se kanë motor me djegie të brendshme

Lista e testeve

Në qëndrueshmërinë e ciklomotorit në lëvizje ndikon pozitivisht gjendja e mirë teknike e sistemit të drejtimit të tij

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore janë të rrezikshme vetëm në rast shiu

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori zvogëlohet nëse është pastruar mirë motori

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori shkaktohet vetëm nga punimi i motorit dhe nuk ndikojnë faktorë të tjerë

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike lejohen të përdoren gjate drejtimit te mjetit ne rruge interurbane dytësore

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të qëndrimit

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtoje atë nëse ndërpret përkohësisht marrjen e mjekimit

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtohet gjithmonë mjeti pa problem

Lista e testeve