Pyetja 1/30

Testi 74

Sinjali i paraqitur në figurë është një devijim i rrugës, i detyruar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një vendkalim për këmbësorë, i dalluar nga shenjat përkatëse të vendosura mbi rrugët jashtëqytetëse dhe ato qytetëse

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një impiant semaforik , brenda ose jashtë qendrave të banuara, me vendosje vertikale te fenerëve

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë mund të tregojë se është e pranishme një hyrje garazhi

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë detyron të kalosh nga e djathta e një kantieri rrugor

Lista e testeve

Secili nga sinjalet plotësuese në figurë tregon që mund të lëvizet në rreshta paralele për distancën e treguar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon ndërprerjen e një rruge me një rrugë tjetër pa dalje

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon që jemi në afërsi të një vendi nga ku mund të telefonojmë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ju tregon përdoruesve të rrugës se në afërsi ndodhet një spital rajonal

Lista e testeve

Pavarësisht se jemi duke drejtuar një mjet me dy rrota, duhet të japim përparësi nga e majta dhe nga e djathta në prani të sinjalit ‘’STOP’’

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon që karrexhata me dy korsi është rrugë me të drejtë përparësie

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë ku lejohet qëndrimi vetëm në krahun e djathtë

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje duhet të ruhet në varësi me peshën e ngarkesës që kemi në mjet

Lista e testeve

Parakalimi është i ndaluar kur sinjalizimi rrugor na e ndalon këtë manovër

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi mjafton të sinjalizojmë kryerjen e manovrës paraprakisht duke përdorur sinjalet e drejtimit

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit është i lejuar gjithmonë për të kërkuar informacion punonjësit të trafikut

Lista e testeve

Rrugët interurbane dytësore janë rrugë që kanë edhe bankina

Lista e testeve

Rrugët urbane dytësore kanë të paktën një korsi për sens lëvizje

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur bën që të rrëshqasin rrotat mbi shtresën e ujit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë mungesa e sinjalistikës horizontale

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë prania e njollave të vajit

Lista e testeve

Në qëndrueshmërinë e ciklomotorit në lëvizje ndikon pozitivisht prania e një kutie shpejtësie automatike

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse mund të prodhohet edhe vetë, pa qenë nevoja të jetë e fabrikës dhe e testuar

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm për drejtuesit e ciklomotorëve, edhe kur e kalojnë moshën 18 vjeç

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga ciklomotori pakësohet nëse e heqim fare gypin e shkarkimit të gazeve

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar natën, për të lejuar identifikimin e tij

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar gjithmonë, sapo të ndizen dritat e pozicionit

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të ndjekë nga afër mjetin që ka përpara , që të mos humbë drejtimin

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit ul nivelin e përqendrimit në drejtimin e tij

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga ushqimi i tepërt

Lista e testeve