Pyetja 1/30

Testi 73

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron edhe që të bëjmë kujdes me shpejtësinë e lëvizjes

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një ngjitje te rrezikshme, si dhe vlerën e pjerrësisë së rrugës në përqindje (në %)

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë i vendosur në një zonë rurale paralajmëron fermë kafshësh

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin vetëm për motorët me cilindratë mbi 150 cm3

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e një kantieri pune

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një vend parkimi vetëm për oraret e mbrëmjes

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e qendrës së banuar dhe lokalitetet e ardhshme më të rëndësishme

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një qendër kurative me ujëra termale

Lista e testeve

Nëse punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore, është me krahë të hapura të shtrira pingul me drejtimin e tone te lëvizjes, si në figurë mund të përdoret sinjali me bori por me ngadalë, sa për të tërhequr vëmendjen e punonjësit të policisë

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar nëse ka sinjalizimin “RRETHQARKULLIM”, të rrotullohemi rreth qendrës së kryqëzimit

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon që jemi në një rrugë pa të drejtë përparësie

Lista e testeve

Dy vija paralele të bardha të ndërprera të vendosura në karrexhatë si në figurë tregojnë kalim këmbësor urban të rregulluar nga polici ose semafori

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij në afërsi te kryqëzimeve

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet të sinjalizojmë manovrën me sinjalin tregues të krahut të majtë

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes për t’u kthyer nga e majta, në një rrugë me një sens lëvizjeje duhet të vendosemi në qendër të karrexhatës

Lista e testeve

Për nisjen e mjetit nga vendi duhet të sigurohemi që rruga është e lirë, duke kontrolluar edhe nga pasqyrat e mjetit

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore drejtuesi i mjetit duhet para nisjes për udhëtim, të kontrollojë presionin e gomave

Lista e testeve

Ciklomotorët, për të qarkulluar, duhet të jenë të pajisur me targë njohje

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e trafikndarësit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e kufizuesve anësore të rrugës

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë rruga e ndarë në korsi

Lista e testeve

Me qene se sistemi i drejtimit të ciklomotorit, ndikon në sigurinë e qarkullimit të dy gomat duhet të jenë rregullisht të fryra sipas të dhënave të marra nga fabrika prodhuese e mjetit

Lista e testeve

Nëse timoni i ciklomotorit paraqitet më i fortë se zakonisht, kjo mund të shkaktohet nga që goma e para mund të jetë e ç fryrë

Lista e testeve

Për të rritur sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet rrugore mjafton që të dhënat nga kontrollit vjetor teknik të detyrueshëm i mjetit të jenë pozitive

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të përdorim borinë, sa herë që mendojmë se është bllokuar qarkullimi

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori rritet kur shkarkuesi i gazrave (marmita) është i dëmtuar

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të ulë presionin e fryrjes së gomave

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të arrijë në vendpushimin më të afërt dhe të pushojë

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues ndalohet të drejtoje atë në çdo rast

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtohet gjithmonë mjeti pa problem

Lista e testeve