Pyetja 1/30

Testi 72

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një ngushtim te rrezikshëm te rrugës, te pozicionuar ne krahun e majte

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron praninë e një ure të lëvizshme

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal i përkohshëm rrugor

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është një sinjal i fundit të kufizimeve

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e një qendre të banuar

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një pjesë të rrugës me borë

Lista e testeve

Sinjali semaforik për këmbësorët, me fenerin e këmbësorit jeshil të ndezur tregon një shkallë të lëvizshme në funksion

Lista e testeve

Nëse punonjësi i shërbimit te Policisë Rrugore, qe rregullon trafikun ne kryqëzim, është me krahë të hapura të shtrira sipas drejtimit tonë të lëvizjes, si në figurë mund të kalojnë vetëm mjetet që janë në kryqëzim nga e djathta jonë

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga ana e punonjësit të shërbimit të policisë rrugore shërben për të kthyer drejtimin e mjeteve që vijnë nga një drejtim i caktuar

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet duke ju afruar sa më shumë kufirit të majtë të karrexhatës

Lista e testeve

Vija e bardhë e vazhduar që kufizon korsinë e emergjencës me karrexhatën kufizon edhe korsinë e ngadalësimit

Lista e testeve

Dy vija paralele të bardha të ndërprera të vendosura në karrexhatë si në figurë tregojnë vendkalim për këmbësorë

Lista e testeve

Shpejtësia duhet ngadalësuar në mënyrë të veçantë natën, kur distanca e shikimit të dritave është e pamjaftueshme

Lista e testeve

Shpejtësia duhet ngadalësuar në mënyrë të veçantë natën, kur këmbehemi me automjetet e tjera

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi mjafton të sigurohemi që korsitë të jenë të ndara me njëra tjetrën me vijë të pandërprerë

Lista e testeve

Për nisjen e mjetit nga vendi duhet t’ u japim përparësi mjeteve që qarkullojnë në rrugë

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore drejtuesi i mjetit duhet të përdorë sa më shpesh sinjalizimin akustik, në qendrat e banimit

Lista e testeve

Rrugët urbane kryesore janë me të paktën dy korsi për sens lëvizje

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur zvogëlon mundësinë e rrëshqitjes së mjetit në rrugë

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të manovroni në maksimum më timon në drejtim të kundërt me rrëshqitjen

Lista e testeve

Me qëllim që të shmangen aksidentet rrugore, drejtuesi i ciklomotorit duhet të kontrollojë shpesh funksionimin e mirë të sistemit të drejtimit

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistemin e marsheve të lëvizjes prapa

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore në rast shiu, rrisin mundësinë për humbjen e kontrollit të mjetit

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse amortizon pjesërishtё goditjet e forta

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori rritet kur shkarkuesi i gazrave (marmita) është i dëmtuar

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga shpejtësia e lëvizjes

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar në mënyrë që të dallohet nga një distancë të paktën prej 100 metrash

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit e bën me të sigurt atë, sepse i largon lodhjen gjatë drejtimit

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues duhen parë me kujdes efektet anësore të tyre, pasi mund të influencojnë në drejtimin e tij

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga përdorimi i substancave narkotike

Lista e testeve