Pyetja 1/30

Testi 69

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një pjerrësi të rrezikshme

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron praninë e mundshme të mjeteve të tërhequra nga kafshët

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndeshet në një karrexhatë me një sens lëvizjeje

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë vlen për të gjitha llojet e mjeteve të cilat janë të lejuara të parkojnë në zonën ku vendoset sinjali

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon drejtimin e vetëm të lejuar në kryqëzim

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal urdhërues detyrimi

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë vendoset në prani të një vendkalimi biçikletash

Lista e testeve

Drita e kuqe në semaforin normal detyron ndalimin e mjetit para vijës tërthore të ndalimit

Lista e testeve

Nëse punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore, është me krahë të hapura të shtrira pingul me drejtimin e tone te lëvizjes, si në figurë mund të përdoret sinjali me bori por me ngadalë, sa për të tërhequr vëmendjen e punonjësit të policisë

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar nëse ka sinjalizimin “RRETHQARKULLIM”, të rrotullohemi rreth qendrës së kryqëzimit

Lista e testeve

Në një rrugë me një sens lëvizje, me sinjalistikë si në figurë, karrexhata është e ndarë në dy korsi

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë dallon vetëm “KALIMET NË NIVEL” pa barriera

Lista e testeve

Shpejtësia duhet ngadalësuar në mënyrë të veçantë në rrugët e asfaltuara të porsa lagura nga shiu

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje është distanca minimale që duhet të ruajmë me mjetin që kemi përpara

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi mjafton të sigurohemi që korsitë të jenë të ndara me njëra tjetrën me vijë të pandërprerë

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në zonat e lëvizjes për këmbësorët

Lista e testeve

Rruga është zona publike e përcaktuar vetëm për qarkullimin e njerëzve dhe mjeteve

Lista e testeve

Rrugët urbane dytësore kanë të paktën një korsi për sens lëvizje

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur bën që të rrëshqasin rrotat mbi shtresën e ujit

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të manovroni në maksimum më timon në drejtim të kundërt me rrëshqitjen

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë pjesë të deformuara dhe të pa sinjalizuara të rrugës

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me mekanizmin e qëndrimit

Lista e testeve

Amortizatorët e rënë ( të konsumuar) të ciklomotorit shkaktojnë funksionim jo normal të motorit

Lista e testeve

Për të siguruar qëndrueshmërinë e ciklomotorit në kthesa është e këshillueshme që në kthesat e ngushta të lëvizët me shpejtësi të ulët

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të shmangen përshpejtimet me pedalin e gazit pa shkak dhe në mënyrë të përsëritur

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga këputja ose çarja e marmitës së tij

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga ciklomotori pakësohet nëse e heqim fare gypin e shkarkimit të gazeve

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të arrijë në vendpushimin më të afërt dhe të pushojë

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit ul nivelin e përqendrimit në drejtimin e tij

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë ciklomotor nëse komisioni mjekësor vendor ka verifikuar që nuk është me përdorues i lëndëve narkotike

Lista e testeve