Pyetja 1/30

Testi 68

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin e biçikletave

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një ngushtim te rrezikshëm te rrugës, te pozicionuar ne krahun e majte

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron se qarkullimi do të bëhet me një sens lëvizjeje

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon kalimin edhe për mjetet pa motor

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon qarkullimin e mjeteve me motor

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një parkim me pagesë, me tarife orare

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një ofiçinë për shërbime mekanike të mjeteve

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ju tregon përdoruesve të rrugës se shumë afër ndodhet një supermarket

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë nga te dyja anët është me ngjyre te kuqe dhe ne sfondin e bardhe shënohet komisariati ku bene pjese polici

Lista e testeve

Edhe kur jemi duke drejtuar një mjet me dy rrota, kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes kemi vetëm detyrimin që të ndezim sinjalin e drejtimit

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon parakalimin në kthesë

Lista e testeve

Dy vija paralele të bardha të ndërprera të vendosura në karrexhatë si në figurë tregojnë kalim këmbësor urban të rregulluar nga polici ose semafori

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë, duke patur parasysh karakteristikat e rrugës dhe kushtet atmosferike

Lista e testeve

Është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia, deri në ndalim në pjesët e rrugëve që janë në ngjitje (të përpjeta)

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje duhet të respektohet vetëm kur lëvizim me shpejtësi të mëdha

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit është i ndaluar në vendkalimet e këmbësorëve

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore drejtuesi i mjetit duhet të fryjë gomat me një presion pak me të ulët nga ajo e rekomanduar prej konstruktorit

Lista e testeve

Rrugët urbane kryesore janë rrugë me karrexhata të pavarura ose të ndara me trafikndarës

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të futni marshin me të ulët dhe të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e vajit mbi asfalt

Lista e testeve

Me qëllim që të shmangen aksidentet rrugore, drejtuesi i ciklomotorit duhet të kontrollojë shpesh funksionimin e mirë të sistemit të drejtimit

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistemin e marsheve të lëvizjes prapa

Lista e testeve

Amortizatorët e rënë ( të konsumuar) të ciklomotorit shkaktojnë probleme, veçanërisht me lëvizjen e mjetit në kthesa

Lista e testeve

Amortizatorët e rënë ( të konsumuar) të ciklomotorit shkaktojnë funksionim jo normal të sistemit të frenimit

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga këputja ose çarja e marmitës së tij

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të zëvendësojë filtrin e ajrit sipas këshillave të konstruktorit të mjetit

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të kujdeset herë pas herë për ndryshimin e tipit të gomave

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit i bën më të ngadalta reflekset e tij në drejtim

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues ndalohet të drejtoje atë vetëm natën

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga abuzimi me kafe

Lista e testeve