Pyetja 1/30

Testi 67

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një kthesë të rrezikshme nga e djathta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një ngushtim te rrezikshëm te rrugës, te pozicionuar ne krahun e majte

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një rrugë të mbyllur për të cilën duhet të kthehemi mbrapsht

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon përdorimin e borive, vetëm në raste rreziku të menjëhershëm

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paraqet një detyrim për rrethqarkullim vetëm për automjetet

Lista e testeve

Secili nga panelet plotësues në figurë tregon të vetmin drejtim të lejuar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal tregues turistik

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë i vendosur në një kryqëzim, tregon se semafori është jashtë funksionit

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal vendtregues shërbimi

Lista e testeve

Pavarësisht se jemi duke drejtuar një mjet me dy rrota, duhet të japim përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur futemi nga një rrugicë, në një karrexhatë me një sens levizje

Lista e testeve

Në një rrugë me një sens lëvizje, me sinjalistikë si në figurë, vija e mesit ndan dy senset e qarkullimit

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon parakalimin vetëm në kthesë

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje është në varësi të madhësisë së cilindratës së motorit të mjetit

Lista e testeve

Parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge është i lejuar në rrugët urbane me dy korsi për çdo sens lëvizjeje

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi duhet të sigurohemi paraprakisht, nëse korsia ku do të futemi është e lirë përpara nesh në një hapësirë të mjaftueshme duhet të sigurohemi që mjeti përpara nesh nuk ka sinjalizuar për fillimin e së njëjtës manovër

Lista e testeve

Për nisjen e mjetit nga vendi duhet të futemi në rrjedhën e trafikut dhe pastaj të ndezim sinjalin tregues të drejtimit

Lista e testeve

Rrugët urbane kryesore lejojnë qarkullimin e ciklomotorëve dhe motoçikletave

Lista e testeve

Rrugët urbane dytësore kanë, si rregull, korsi emergjence

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur ndodh nga pamundësia e daljes së ujit nga kanalet e pjesës ballore të gomës

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e pistave të biçikletave

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë rruga e ndarë në karrexhata

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistemin e sinjaleve pamore dhe ndriçuese

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistemin e shikimit prapa

Lista e testeve

Amortizatorët e rënë ( të konsumuar) të ciklomotorit shkaktojnë mundësinë e dëmtimit dhe dobësimit të sustave të tyre

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori zvogëlohet nëse është pastruar mirë motori

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga defektimi i sistemit të shkarkimit të gazrave

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të përdorë në mënyrën e duhur ndërrimin e marsheve dhe shpejtësinë

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit përbën rrezik të madh për qarkullimin

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë vetëm mjete me cilindratë të vogël

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga ushqimi i tepërt

Lista e testeve