Pyetja 1/30

Testi 66

Sinjali i paraqitur në figurë tregon disa kthesa ku e para fillon nga e djathta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një kryqëzim në drejtimin nga e majta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një kthim majtas të detyruar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është një sinjal i fundit të kufizimeve

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është një sinjal tregues informues

Lista e testeve

Secili nga sinjalet plotësuese në figurë mund të tregojë një pjesë rruge me kthesa të rrezikshme në seri

Lista e testeve

Sinjali semaforik për këmbësorët, me fenerin e këmbësorit jeshil të ndezur tregon një shkallë të lëvizshme në funksion

Lista e testeve

Në qendër të një kryqëzimi, punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore me krahët e hapura në këndin 90 gradë, me krahun e djathtë të drejtuar përpara, si në figurë lejon të vazhdojnë lëvizjen drejt mjetet që vijnë nga e majta e tij

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga ana e punonjësit të shërbimit të policisë rrugore shërben për të lejuar kalimin e mjeteve të ndihmës së shpejtë në shërbim emergjence

Lista e testeve

Edhe kur jemi duke drejtuar një mjet me dy rrota, kur i afrohemi një kryqëzimi duhet të mbajmë parasysh të gjitha rregullat e përparësisë

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi duhet të sigurohemi që vija e ndarjes së korsive të jetë e ndërprerë

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon që mjetet duhet të ecin në një rresht të vetëm

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë, duke patur parasysh fushëpamjen e rrugës

Lista e testeve

Shpejtësia duhet ngadalësuar në mënyrë të veçantë natën, kur këmbehemi me automjetet e tjera

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes në një kryqëzim, për t’u kthyer nga e majta duhet gjithmonë të rrotullohemi rreth qendrës së kryqëzimit

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në vendet e caktuara për pushimin e mjeteve të invalidëve

Lista e testeve

Rrugët interurbane dytësore janë me një karrexhatë me të paktën një korsi për sens lëvizje

Lista e testeve

Ciklomotorët janë mjete me motor me cilindrat jo më të mëdha se 45 cm3, në qoftë se kanë motor me djegie të brendshme

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e guralecëve mbi rrugë

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e vijave të bardha

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë rruga e ndarë në karrexhata

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me mekanizmin e qëndrimit

Lista e testeve

Amortizatorët e rënë ( të konsumuar) të ciklomotorit shkaktojnë sjellje jo normale të tij gjatë fazës së frenimit

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore rritin mundësinë e aksidenteve rrugore

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori rritet kur shkarkuesi i gazrave (marmita) është i dëmtuar

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori zvogëlohet duke shmangur frenimet e forta dhe përshpejtimet e papritura

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit duhet lëvizur me një numër sa më të lartë të xhirove të motorit

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të qëndrimit

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë ciklomotor nëse komisioni mjekësor vendor ka verifikuar që nuk është me përdorues i lëndëve narkotike

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga përdorimi i barnave qetësues të gjumit

Lista e testeve