Pyetja 1/30

Testi 65

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një vendkalim biçikletash qe dallon nga shenjat përkatëse të vendosura mbi rrugët jashtëqytetëse dhe ato qytetëse

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një ndërprerje të rrugëve nga e majta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron nga e djathta një rrugë pa dalje (të mbyllur)

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e një qendre të banuar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fillimin e një rruge me një sens për qarkullimin, nga e majta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë vendoset në fillim të një rruge pa dalje (rrugë e mbyllur)

Lista e testeve

Drita e kuqe në semaforin normal ndalon kalimin e mjeteve që vijnë nga rruga drejt së cilës është projektuar drita

Lista e testeve

Drita e kuqe në semaforin normal lejon kthimin nga e djathta me kujdes, duke ju dhënë përparësi kalimtarëve që kalojnë rrugën

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal dallues i policit te trafikut

Lista e testeve

Vijat gjatësore të kufirit të karrexhatës janë të vazhduara (të pandërprera) kur ndeshen në ato pjesë rruge ku është në fuqi “NDALIMI IPUSHIMIT”

Lista e testeve

Vijat gjatësore të kufirit të karrexhatës janë të vazhduara (të pandërprera), kur kufizojnë karrexhatën me korsitë e shpejtimit dhe të ngadalësimit

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë ku lejohet qëndrimi

Lista e testeve

Shpejtësia duhet ngadalësuar në mënyrë të veçantë në afërsi të shkollave

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje është një distancë fikse, e pandryshuar

Lista e testeve

Parakalimi është i ndaluar kur sinjalizimi rrugor na e ndalon këtë manovër

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në vendet e caktuara për pushimin e mjeteve të invalidëve

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në rrugët qytetëse me pjerrësi zbritëse (në tatëpjeta)

Lista e testeve

Ciklomotorët kanë aftësi lëvizëse mbi rrugë horizontale me një shpejtësi deri në 45 km/ore

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë fillimi i shiut në pjesët e thata e me pluhur të rrugës

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë rruga e mbuluar me gjethe

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë mungesa e sinjalistikës horizontale

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me mekanizmin e qëndrimit

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore mund të çahen dhe shpohen më lehtë se gomat e reja

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore janë të rrezikshme vetëm në rast shiu

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të përdoren pajisjet e sinjalizimit zanor vetëm për qëllime të sigurisë rrugore

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga këputja ose çarja e marmitës së tij

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar në mënyrë që të dallohet nga një distancë të paktën prej 20 metrash

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues duhen parë me kujdes efektet anësore të tyre, pasi mund të influencojnë në drejtimin e tij

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë ciklomotor nëse komisioni mjekësor vendor ka verifikuar që nuk është me përdorues i lëndëve narkotike

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga përdorimi i substancave narkotike

Lista e testeve