Pyetja 1/30

Testi 64

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një pjesë rruge me shtresë rrugore të dëmtuar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një kryqëzim me një rrugë që nuk ka të drejtë përparësie

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon kthimin majtas

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon që duhet të vazhdosh drejt

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një kthesë të rrezikshme djathtas

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon që duhet të kalojmë majtas një pengese

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal tregues për shërbime hotelerie

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë rregullon rrymat e trafikut të mjeteve të korsisë

Lista e testeve

Nëse punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore, është me krahë të hapura të shtrira pingul me drejtimin e tone te lëvizjes, si në figurë mund të përdoret sinjali me bori por me ngadalë, sa për të tërhequr vëmendjen e punonjësit të policisë

Lista e testeve

Edhe kur jemi duke drejtuar një mjet me dy rrota, kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes duhet të vendosemi në korsinë e mesit të gjysmëkarrexhatës dhe sipas rastit, mund të kthehemi djathtas ose majtas

Lista e testeve

Vijat gjatësore të kufirit të karrexhatës mund të jenë të ndërprera kur ka hyrje të lejuar anësore me rrugën

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me katër korsi me dy sense lëvizje

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje është e varur edhe nga kushtet atmosferike

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje duhet të respektohet vetëm kur lëvizim me shpejtësi të mëdha

Lista e testeve

Në afërsi të një kryqëzimi është i lejuar parakalimi kur kryqëzimi është i rregulluar me punonjës trafiku

Lista e testeve

Pushimi i ciklomotorëve është i ndaluar në rrugët urbane, 12 metra larg kryqëzimit

Lista e testeve

Rrugët urbane kryesore janë me të paktën dy korsi për sens lëvizje

Lista e testeve

Rrugët urbane dytësore kanë kryqëzime në nivel

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë mungesa e sinjalizimit në kryqëzime

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë mungesa e sinjalistikës horizontale

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë rregullimi me impiante semaforike i kryqëzimeve

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistem drejtimi

Lista e testeve

Për të rritur sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet rrugore duhet të shmanget çdo lloj manovre frenimi në pjesët e dëmtuara dhe jo uniforme të rrugës

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse duhet të përdoret vetëm nëse është në gjendje të mirë teknike dhe e fiksuar mirë

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit duhet ruajtur shpejtësi e lartë gjatë lëvizjes

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të ulë presionin e fryrjes së gomave

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga ciklomotori mund të shkaktohet nga rregullimi i keq i sistemit të tij ndezjes

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit mund të çojë në eufori, pakujdesi dhe e bën më pak të sigurt drejtimin e tij

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit është i ndaluar vetëm në fundjavë

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga abuzimi me alkoolin

Lista e testeve