Pyetja 1/30

Testi 62

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon manovrën e kthimit të sensit të lëvizjes

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë na detyron të japim përparësi mjeteve që vijnë përballë nesh

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal i përkohshëm rrugor

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë mund të tregojë se është e pranishme një hyrje garazhi

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paraqet detyrimin që të vazhdosh lëvizjen vetëm drejt

Lista e testeve

Secili nga sinjalet plotësuese në figurë tregon gjatësinë e një pjese rruge të cilës i referohet sinjali i rrezikut

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon distancën në km të qytetit të treguar në sinjal nga vendi ku është vendosur sinjali

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë punime riparuese në rrugë, kur sinjali është me fushë të verdhë

Lista e testeve

Dritat e kuqe pulsuese në veprim të detyrojnë të ndalosh në një “KALIM NË NIVEL” hekurudhor pa barriera ose me gjysmëbarriera

Lista e testeve

Në një rrugë me një sens lëvizje, me sinjalistikë si në figurë, vija e mesit ndan dy senset e qarkullimit

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një kryqëzim të një rruge me përparësi me një rrugë tjetër pa përparësi

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon parakalimin e mjeteve me peshë të përgjithsme mbi 3.5 ton

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij në vende ku shikon vija gjatësore të ndërprera

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë, duke patur parasysh fushëpamjen e rrugës

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit nuk ndikon në sigurinë e lëvizjes në rrugë

Lista e testeve

Gjatë pushimit është gjithmonë e ndaluar që ciklomotori të vendoset mbi trotuar

Lista e testeve

Para se te zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që nuk e pengojmë trafikun

Lista e testeve

Rruga mund të jetë e ndarë në karrexhata

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur tregon zmadhimin e kontaktit të gomës me rrugën

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur është i nevojshëm për pastrimin e mjetit

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të futni marshin me të ulët dhe të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit

Lista e testeve

Amortizatorët e rënë ( të konsumuar) të ciklomotorit shkaktojnë mundësinë e dëmtimit dhe dobësimit të sustave të tyre

Lista e testeve

Për të rritur sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet rrugore duhet të frenohet fort në pjesët e rrëshqitshme të rrugës

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore rrisin fërkimin e gomës me rrugën

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga defektimi i sistemit të shkarkimit të gazrave

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të kujdeset për mirëfunksionimin e sistemit të ndezjes

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të zëvendësojë filtrin e ajrit sipas këshillave të konstruktorit të mjetit

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit i bën më të ngadalta reflekset e tij në drejtim

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit e bën atë më vigjilent dhe të kujdesshëm

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga përdorimi i barnave qetësues të përgjithshëm

Lista e testeve