Pyetja 1/30

Testi 61

Sinjali i paraqitur në figurë i vendosur në një zonë rurale paralajmëron fermë kafshësh

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një rrugë malore

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal i përkohshëm rrugor

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një parkim me pagesë, me tarife orare

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është një sinjal i paralajmërimit të drejtimit të detyruar majtas

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë në kryqëzim të detyron të vazhdosh lëvizjen drejt ose të kthehesh djathtas

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e një qendre të banuar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është një semafor vetëm për biçikleta

Lista e testeve

Sinjali semaforik për këmbësorët, me fenerin e këmbësorit jeshil të ndezur lejon kalimin vetëm të mjeteve

Lista e testeve

Vijat e bardha anësore të ndërprera të karrexhatës, gjenden në zonat që ndajnë karrexhatën nga një zonë pushimi për mjetet

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë detyron që mjetet më shpejtësi më të vogël të lëvizin në korsinë sa më djathtas

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon parakalimin e mjeteve me peshë të përgjithshme mbi 3.5 ton

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje është distanca minimale që duhet të ruajmë me mjetin që kemi përpara

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi kur fushëpamja është e pamjaftueshme

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes duhet të vendosemi në korsinë e mesit të gjysmëkarrexhatës dhe sipas rastit, mund të kthehemi djathtas ose majtas

Lista e testeve

Pushimi i ciklomotorëve është i ndaluar mbi ishujt e trafikut

Lista e testeve

Para se te zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që nuk e pengojmë trafikun

Lista e testeve

Rrugët interurbane dytësore janë me një karrexhatë me të paktën një korsi për sens lëvizje

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e vajit mbi asfalt

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e vijave të bardha

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë rregullimi me impiante semaforike i kryqëzimeve

Lista e testeve

Për të rritur sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet rrugore të kontrollohet vazhdimisht gjendja dhe funksionimi i sinjaleve të drejtimit

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore janë të rrezikshme vetëm në rast shiu

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse kur qarkullojmë me shpejtësi të ulët, nuk është e detyrueshme të përdoret

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të kontrollohet që shkarkuesi i gazeve të jetë në kushte të mira pune

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit duhet ruajtur shpejtësi e lartë gjatë lëvizjes

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të kujdeset për mirëfunksionimin e sistemit të ushqimit

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit i bën më të ngadalta reflekset e tij në drejtim

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit e bën atë më vigjilent dhe të kujdesshëm

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues ndalohet të drejtoje atë në çdo rast

Lista e testeve