Pyetja 1/30

Testi 60

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një pjesë rruge me fushëpamje të kufizuar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ju detyron të ulni shpejtësinë dhe t’i bini borisë vazhdimisht për të larguar kafshët nga karrexhata

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron praninë e një ure të lëvizshme

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin e këmbësorëve

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është një sinjal tregues informues

Lista e testeve

Secili nga panelet plotësues në figurë tregon drejtimet e lejuara

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e një qendre të banuar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon se për të shkuar në zonën arkeologjike, fillimisht duhet të lëvizim drejt dhe pastaj të kthehemi majtas

Lista e testeve

Nëse punonjësi i shërbimit te Policisë Rrugore, qe rregullon trafikun ne kryqëzim, është me krahë të hapura të shtrira sipas drejtimit tonë të lëvizjes, si në figurë duhet të ndalojmë përpara vijës tërthore të ndalimit

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon se jemi para një kryqëzimi ku është i detyruar ndalimi i mjetit para vijës së ndalimit

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon qëndrimin e mjeteve përkohësisht mbi të

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon se duhet të zvogëlojmë shpejtësinë e lëvizjes

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje është distanca minimale që duhet të ruajmë me mjetin që kemi përpara

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje nuk është e njëjtë në pjerrësi të ndryshme të rrugës

Lista e testeve

Parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge është i lejuar në karrexhatat me një sens lëvizjeje për qarkullimin

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit është i lejuar, si rregull, përgjatë krahut të djathtë të karrexhatës

Lista e testeve

Për nisjen e mjetit nga vendi duhet të ndezim sinjalin tregues të drejtimit vetëm nëse kemi mjete pas nesh

Lista e testeve

Rrugët interurbane dytësore janë të pajisura me korsi shpejtimi për hyrjen në rrugë

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme që, nëse jemi në momentin e frenimit, të zvogëlohet forca shtypëse mbi pedalin e frenimit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e baltës në sipërfaqen rrugore

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë pjesë të ashpra të asfaltit

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistem frenimi

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore shpohen ose çahen me vështirësi

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm për drejtuesin e ciklomotorit

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të shmangen përshpejtimet me pedalin e gazit pa shkak dhe në mënyrë të përsëritur

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga funksionimi i ç’ rregullt i sistemit të ndriçimit

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit është mirë të përdoren karburante ekonomike

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të nxitojë dhe të shtojë shpejtësinë, që të mbërrijë sa më shpejt në destinacionin për ku është nisur t’i qëndrojë sa më afër automjetit që ka përpara

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit mund të çojë në eufori, pakujdesi dhe e bën më pak të sigurt drejtimin e tij

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë ciklomotor nëse komisioni mjekësor vendor ka verifikuar që nuk është me përdorues i lëndëve narkotike

Lista e testeve