Pyetja 1/30

Testi 57

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një kryqëzim në të cilin është në fuqi rregulli i përgjithshëm i dhënies së përparësisë nga e djathta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është një sinjal vertikal përparësie

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një kryqëzim të një rruge me të drejtë përparësie me një rrugë që nuk gëzon të drejtë përparësie

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon pushimin e mjeteve në zonën ku është vendosur

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal i drejtimit të detyruar djathtas

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon drejtimin e vetëm të lejuar në kryqëzim

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë mund të shoqërohet edhe me panelin plotësues “URË”

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal tregues për shërbime hotelerie

Lista e testeve

Nëse punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore, është me krahë të hapura të shtrira pingul me drejtimin e tone te lëvizjes, si në figurë mund të kalojmë vetëm nëse kthehemi nga e djathta, por duke iu dhënë përparësi këmbësorëve

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi mjafton të sigurohemi që korsitë të jenë të ndara me njëra tjetrën me vijë të pandërprerë

Lista e testeve

Vija e dyfishtë gjatësore e vazhduar (e pandërprerë) është e ndaluar të kapërcehet

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë ku lejohet qëndrimi vetëm në krahun e djathtë

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke patur parasysh vetëm sigurinë e personave që po transportojmë

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje është e varur edhe nga kushtet atmosferike

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi duhet të sinjalizojmë në çdo rast kryerjen e manovrës me anë të sinjalizimit me bori

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit është i ndaluar në vendkalimet e këmbësorëve

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në pistat e rezervuara për biciklistët

Lista e testeve

Ciklomotorët kanë aftësi lëvizëse mbi rrugë horizontale me një shpejtësi deri në 50 km/ore

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë rruga e ndarë në karrexhata

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë rruga e ndarë në korsi

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë rruga fushore, pa pjerrësi

Lista e testeve

Në qëndrueshmërinë e ciklomotorit në lëvizje ndikon pozitivisht përdorimi i karburanteve cilësore

Lista e testeve

Mosfunksionimi i mirë i frenave të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga ferrotat e lagura nga uji

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm vetëm për drejtuesit e ciklomotorëve, deri në moshën 18 vjeç

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të zëvendësojë filtrin e ajrit sipas këshillave të konstruktorit të mjetit

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të përdorë në mënyrën e duhur ndërrimin e marsheve dhe shpejtësinë

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike lejohen tё përdoren gjatë drejtimit tё mjetit, kur përdorim njërën dorë

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të ndjekë nga afër mjetin që ka përpara , që të mos humbë drejtimin

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit përbën një shkelje të rëndë të Kodit Rrugor

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga abuzimi me alkoolin

Lista e testeve