Pyetja 1/30

Testi 55

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një kryqëzim të një rruge me të drejtë përparësie me një rrugë që nuk gëzon të drejtë përparësie

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paraqet detyrimin që t’i japim përparësi mjeteve që vijnë nga e djathta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një hyrje rrugore me korsi përshpejtuese vendosur nga e majta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon hyrjen ne një rruge ku, ne te dyja drejtimet, kalimi është i ndaluar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë të lejon të kthehesh djathtas ose majtas në kryqëzim

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin për të gjitha llojet e mjeteve

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal tregues turistik

Lista e testeve

Kur semafori lëshon dritë jeshile në drejtimin tonë (shih figurën) mund të kthehemi majtas vetëm kur duket drita e verdhë

Lista e testeve

Në qendër të një kryqëzimi, punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore me krahët e hapura në këndin 90 gradë, me krahun e djathtë të drejtuar përpara, si në figurë lejon të vazhdojnë lëvizjen drejt mjetet që vijnë nga e majta e tij

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi duhet të mos i përdorim sinjalet treguese të drejtimit nëse korsia ku do futemi është e lirë

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë është e ndërtuar jashtë sipërfaqes së rrugës

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon parakalimin e mjeteve me peshë të përgjithshme mbi 3.5 ton

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në të përpjetat e kurrizeve të rrugës, në rrugët me një korsi për çdo sens lëvizjeje

Lista e testeve

Parakalimi është i ndaluar kur jemi në afërsi të kryqëzimeve të rrugëve të rregulluar me semaforë

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit zgjatet nëse mjeti që po parakalohet e rrit shpejtësinë

Lista e testeve

Për nisjen e mjetit nga vendi duhet të sigurohemi që rruga është e lirë, duke kontrolluar edhe nga pasqyrat e mjetit

Lista e testeve

Për nisjen e mjetit nga vendi duhet t’ u japim përparësi mjeteve që qarkullojnë në rrugë

Lista e testeve

Rruga është zona publike e përcaktuar për qarkullimin e njerëzve, mjeteve e kafshëve

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të manovroni në maksimum më timon në drejtim të kundërt me rrëshqitjen

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e vajit mbi asfalt

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e baltës në sipërfaqen rrugore

Lista e testeve

Për të mbajtur frenat në gjendje të mirë, është i nevojshëm të kryhet kontroll i shpeshtë i sistemit të ndriçimit dhe i sistemit zanor të mjetit

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore ndikojnë pozitivisht në rritjen e sigurisë në rrugë

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm për drejtuesin e ciklomotorit

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të përdoren pajisjet e sinjalizimit zanor vetëm për qëllime të sigurisë rrugore

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të kujdeset për mirëfunksionimin e sistemit të ndezjes

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga ciklomotori mund të pakësohet duke mbajtur në gjendje të mirë teknike kandelën

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtojë atë përderisa përdorimi i tyre nuk ndikon në gjendjen fizike e psikike të tij

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues ndalohet të drejtoje atë vetëm natën

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga përdorimi i barnave qetësues të gjumit

Lista e testeve