Pyetja 1/30

Testi 54

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një kthesë të dyfishtë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është një kurriz në rrugë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë i paraprin sinjalit "JEP PËRPARËSI"

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë nuk ndalon qarkullimin për ciklomotorët

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një parkim ku është i detyrueshëm pushimi i mjetit

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal i drejtimit të detyruar djathtas

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një ofiçinë për shërbime mekanike të mjeteve

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon se në afërsi ndodhet një “KALIM NË NIVEL”

Lista e testeve

Nëse punonjësi i shërbimit te Policisë Rrugore, qe rregullon trafikun ne kryqëzim, është me krahë të hapura të shtrira sipas drejtimit tonë të lëvizjes, si në figurë mund edhe të kthehemi majtas në kryqëzim, por duke respektuar përparësinë

Lista e testeve

Pavarësisht se jemi duke drejtuar një mjet me dy rrota, duhet të japim përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur kryejmë manovrën e kthimit në sensin e kundërt të lëvizjes

Lista e testeve

Vijat e bardha anësore të ndërprera të karrexhatës, gjenden në zonat që ndajnë karrexhatën nga korsia e emergjencës

Lista e testeve

Vija e bardhë e vazhduar (e pandërprerë) e mesit, si në figurë, në rrugët me nga një korsi për çdo sens lëvizje, ndan sensin e lëvizjes

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke patur parasysh fuqinë e motorit të mjetit që jemi duke drejtuar

Lista e testeve

Shpejtësia duhet ngadalësuar në mënyrë të veçantë në afërsi të shkollave

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi në kryqëzime, mund të kryejmë manovrën në vijën tërthore të ndalimit

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në anë të karrexhatës në raste shiu të fortë

Lista e testeve

Rruga mund të jetë e ndarë në karrexhata

Lista e testeve

Rrugët interurbane dytësore janë pa kryqëzime në nivel

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur zvogëlon mundësinë e rrëshqitjes së mjetit në rrugë

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të manovroni në maksimum më timon në drejtim të kundërt me rrëshqitjen

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë mungesa e sinjalistikës horizontale

Lista e testeve

Mosfunksionimi i mirë i frenave të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga veprimi me forcë mbi pedalin e frenave

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore rrisin mundësinë e rrëshqitjes në kthesa

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse mund të prodhohet edhe vetë, pa qenë nevoja të jetë e fabrikës dhe e testuar

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga këputja ose çarja e marmitës së tij

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit është mirë të ulet numri dhe shpeshtësia e shtypjeve të pedalit të gazit

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga ciklomotori pakësohet nëse e heqim fare gypin e shkarkimit të gazeve

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit e bën atë më vigjilent dhe të kujdesshëm

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga përdorimi i barnave qetësues të gjumit

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga abuzimi me pije joalkoolike

Lista e testeve