Pyetja 1/30

Testi 53

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një pjesë rruge me shtresë rrugore të dëmtuar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ju detyron të ulni shpejtësinë dhe t’i bini borisë vazhdimisht për të larguar kafshët nga karrexhata

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron praninë e sinjalit ‘STOP’

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paraqet detyrimin që të vazhdosh lëvizjen vetëm drejt

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fillimin e rrugës me dy sense lëvizjeje për qarkullimin

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë si rregull, shoqërohet me sinjalin "rrethqarkullim"

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë rregullon kalimin e mjeteve në një kryqëzim

Lista e testeve

Sinjali semaforik për këmbësorët, me fenerin e këmbësorit jeshil të ndezur tregon një shkallë të lëvizshme në funksion

Lista e testeve

Nëse punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore, është me krahë të hapura të shtrira pingul me drejtimin e tone te lëvizjes, si në figurë mund të kalojmë vetëm nëse kthehemi nga e djathta, por duke iu dhënë përparësi këmbësorëve

Lista e testeve

Vija e bardhë gjatësore e ndërprerë, si në figurë, e ndan karrexhatën në dy korsi lëvizje

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me dy korsi me dy sense lëvizje

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon ishull trafiku të ngritur mbi sipërfaqen e rrugës

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij gjatë kalimit në zonat e banuara

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në hapësirën më të vogël të mundshme të frenimit duhet të kujdesemi që të përdorim gjithmonë goma të pa konsumuara

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në hapësirën më të vogël të mundshme të frenimit duhet të kemi sistemin e frenimit në kushte teknike optimale

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit është i lejuar gjithmonë për të kërkuar informacion punonjësit të trafikut

Lista e testeve

Për nisjen e mjetit nga vendi duhet të sigurohemi që rruga është e lirë, duke kontrolluar edhe nga pasqyrat e mjetit

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore drejtuesi i mjetit duhet të fryjë gomat me një presion pak me të ulët nga ajo e rekomanduar prej konstruktorit

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur bën që të rrëshqasin rrotat mbi shtresën e ujit

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur ndodh nga pamundësia e daljes së ujit nga kanalet e pjesës ballore të gomës

Lista e testeve

Me qëllim që të shmangen aksidentet rrugore, drejtuesi i ciklomotorit duhet të kontrollojë shpesh presionin e fryrjes së gomës rezerve

Lista e testeve

Në qëndrueshmërinë e ciklomotorit në lëvizje ndikon pozitivisht ekuilibri i duhur i rrotave

Lista e testeve

Në qëndrueshmërinë e ciklomotorit në lëvizje ndikon pozitivisht gjendja e mirë teknike e sistemit të drejtimit të tij

Lista e testeve

Për të mbajtur frenat në gjendje të mirë, është i nevojshëm të kryhet kontroll i shpeshtë i aftësisë frenuese të mjetit

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet t’i biesh borisë për t’i treguar drejtuesit të mjetit përpara se është ndezur drita jeshile e semaforit

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të kujdeset për mirëfunksionimin e sistemit të ndezjes

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar edhe kur ai është në parkim

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të ndjekë nga afër mjetin që ka përpara , që të mos humbë drejtimin

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues ndalohet të drejtoje atë në çdo rast

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtoje atë nëse ndërpret përkohësisht marrjen e mjekimit

Lista e testeve