Pyetja 1/30

Testi 51

Sinjali i paraqitur në figurë është i vlefshëm ne kryqëzime me semafor , kur semafori është i fikur

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë gjendet në kryqëzim, me një rrugë që gëzon të drejtën e përparësisë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon të vazhdohet lëvizja drejt

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një vend parkimi me pagesë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një korsi të rezervuar për qarkullimin e mjeteve të invalidëve

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon tabelën e orarit të vlefshmërisë së sinjalit në ditët festive

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është një semafor vetëm për biçikleta

Lista e testeve

Kur semafori lëshon dritë jeshile në drejtimin tonë (shih figurën) në çdo rast kemi përparësi ndaj kalimtarëve

Lista e testeve

Në semaforët normalë për mjetet drita e verdhë fikse detyron, atë që ka hyrë në kryqëzim, të shpejtojë për ta liruar sa më shpejt kryqëzimin

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi duhet të mos i përdorim sinjalet treguese të drejtimit nëse korsia ku do futemi është e lirë

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një rrugë me dy sense dhe gjashtë korsi lëvizje për mjetet

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon se duhet të zvogëlojmë shpejtësinë e lëvizjes

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje varet nga numri i korsive të rrugës

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi kur kemi para sinjalin “NDALIM QËNDRIMI”

Lista e testeve

Parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge është i lejuar në rrugët urbane me dy korsi për çdo sens lëvizjeje

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit është i ndaluar në vazhdimësi të “KALIMEVE NË NIVEL”

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit në rrugët me një korsi për çdo sens lëvizjeje, është i lejuar edhe në kthesa

Lista e testeve

Para se te zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që e kemi parkuar mjetin në mënyrë korrekte

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur ndodh nga pamundësia e daljes së ujit nga kanalet e pjesës ballore të gomës

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të manovroni në maksimum më timon në drejtim të kundërt me rrëshqitjen

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë rruga e ndarë në karrexhata

Lista e testeve

Nëse timoni i ciklomotorit paraqitet më i fortë se zakonisht, kjo mund të shkaktohet nga presioni i lartë i fryrjes së gomës së parë

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse duhet të përdoret vetëm nëse është në gjendje të mirë teknike dhe e fiksuar mirë

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse kur lëvizim në qendra të banuara, mund të vendoset edhe pa u fiksuar me lidhëse

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga funksionimi i ç’ rregullt i sistemit të ndriçimit

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit është mirë të ulet numri dhe shpeshtësia e shtypjeve të pedalit të gazit

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga ciklomotori mund të shkaktohet nga rregullimi i keq i sistemit të tij ndezjes

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit është i ndaluar vetëm në fundjavë

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtojë atë derisa gjendja patologjike nuk ndikon në aftësitë për drejtimin e tij

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë ciklomotor nëse komisioni mjekësor vendor ka verifikuar që nuk është me përdorues i lëndëve narkotike

Lista e testeve