Pyetja 1/30

Testi 50

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një kryqëzim të rrymave të trafikut

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin e fëmijëve të pashoqëruar me të rritur

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lajmëron se mbaron drejtimi i njëanshëm i qarkullimit

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon të kthehemi djathtas apo majtas sipas rastit

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon rrugë të deformuar nga e djathta

Lista e testeve

Secili nga sinjalet plotësuese në figurë tregon që mund të lëvizet në rreshta paralele për distancën e treguar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një bujtinë ose hotel për turistët e moshave të reja

Lista e testeve

Në qendër të një kryqëzimi, kur punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore ka një krah të ngritur vertikalisht si në figurë duhet të ndalojmë para kryqëzimit

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga ana e punonjësit të shërbimit të policisë rrugore shërben për të kthyer drejtimin e mjeteve që vijnë nga një drejtim i caktuar

Lista e testeve

Vija e bardhë e vazhduar (e pandërprerë) e mesit, si në figurë, e ndan rrugën në dy karrexhata

Lista e testeve

Dy vija paralele të bardha të ndërprera të vendosura në karrexhatë si në figurë tregojnë kalim këmbësor urban të rregulluar nga polici ose semafori

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë është e vendosur mbi sipërfaqen e karrexhatës

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje është e barabartë me distancën që na krijon fushëpamja

Lista e testeve

Parakalimi është i ndaluar kur sinjalizimi rrugor na e ndalon këtë manovër

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet të sinjalizojmë manovrën me sinjalin tregues të krahut të majtë

Lista e testeve

Para se te zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që nuk e pengojmë trafikun

Lista e testeve

Ciklomotorët janë mjete me motor, me dy ose tri rrota

Lista e testeve

Për tu pajisur me leje drejtimi të kategorisë AM, duhet te kesh kryer një kurs kualifikimi teorik dhe praktik dhe te jesh shpallur fitues ne provimet përkatëse

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur zvogëlon mundësinë e rrëshqitjes së mjetit në rrugë

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e trafikndarësit

Lista e testeve

Me qëllim që të shmangen aksidentet rrugore, drejtuesi i ciklomotorit duhet të kontrollojë shpesh nivelin e zhurmës në gypin e shkarkimit të gazeve (marmitës)

Lista e testeve

Nëse timoni i ciklomotorit paraqitet më i fortë se zakonisht, kjo mund të shkaktohet nga presioni i lartë i fryrjes së gomës së parë

Lista e testeve

Amortizatorët e rënë ( të konsumuar) të ciklomotorit shkaktojnë probleme, veçanërisht me lëvizjen e mjetit në kthesa

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore rrisin fërkimin e gomës me rrugën

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të përdoren boritë me kujdesin më të madh

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të kujdeset për mirëfunksionimin e sistemit të ndezjes

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar vetëm kur qarkullohet natën

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues ndalohet të drejtoje atë vetëm natën

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të gëzojë të drejtën e lejedrejtimit vetëm nëse vërteton zyrtarisht se nuk përdor më të tilla

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga abuzimi me kafe

Lista e testeve