Pyetja 1/30

Testi 49

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një pjesë rruge me fushëpamje të kufizuar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një impiant semaforik , brenda ose jashtë qendrave të banuara, me vendosje vertikale te fenerëve

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një rrugë me të drejtë të përparësisë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon mundësi parkimi për mjetet, po të vazhdosh në drejtim të shigjetës

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon drejtimin e vetëm të detyruar

Lista e testeve

Secili nga panelet plotësues në figurë tregon drejtimet e lejuara

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një parking të rezervuar për personelin sanitar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë mund të shoqërohet edhe me panelin plotësues “URË”

Lista e testeve

Në semaforët normalë për mjetet drita e verdhë fikse ndizet kur është akoma e ndezur drita jeshile

Lista e testeve

Edhe kur jemi duke drejtuar një mjet me dy rrota, kur i afrohemi një kryqëzimi duhet të vendosemi në një rresht mbas mjeteve të tjera

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon që në këtë karrexhatë është i ndaluar pushimi i mjeteve

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë shërben për të treguar se pas 150 metra është një “KALIM NË NIVEL”

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij në vende qe frekuentohen nga fëmijët, të treguara me sinjale të caktuara

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë, duke patur parasysh tipin e sistemit të drejtimit që ka automjeti

Lista e testeve

Parakalimi është i ndaluar kur jemi në afërsi të kryqëzimeve të rrugëve të rregulluar me semaforë

Lista e testeve

Gjatë pushimit ciklomotori duhet të jetë me motor të fikur

Lista e testeve

Rruga është zona publike e përcaktuar vetëm për qarkullimin e njerëzve dhe mjeteve

Lista e testeve

Rrugët urbane kryesore janë rrugë të pajisura me semaforë në kryqëzimet në nivel

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të mos shkelet pedali i friksionit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e guralecëve mbi rrugë

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e vijave të bardha

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistem frenimi

Lista e testeve

Nëse timoni i ciklomotorit paraqitet më i fortë se zakonisht, kjo mund të shkaktohet nga prania e pajisjes hidraulike në grupin e timonit

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore mund të çahen dhe shpohen më lehtë se gomat e reja

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga funksionimi i ç’ rregullt i sistemit të ndriçimit

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit është mirë të përdoren karburante ekonomike

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar edhe kur ai është në parkim

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit përbën rrezik të madh për qarkullimin

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues ndalohet të drejtoje atë në çdo rast

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues ndalohet të drejtoje atë vetëm natën

Lista e testeve