Pyetja 1/30

Testi 48

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një vendkalim hekurudhor i ruajtur me tra kalimi të karrexhatës ose gjysmës së saj

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e rrugës me dy sense lëvizjeje për qarkullim

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë mund të ndiqet nga sinjali "jep përparësi"

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është një sinjal i drejtimit të detyruar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një zonë për këmbësorë

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një drejtim të detyrueshëm

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një vend telefoni publik

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal vendtregues shërbimi turistik

Lista e testeve

Drita e kuqe në semaforin normal detyron ndalimin e mjetit para vijës tërthore të ndalimit

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon që jemi në një rrugë me të drejtë përparësie

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë është e vendosur mbi sipërfaqen e karrexhatës

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon kryerjen e manovrës së ndryshimit të sensit të lëvizjes

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje që nuk shkakton pengesa dhe rrezik për qarkullimin

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje duhet të ruhet në varësi me peshën e ngarkesës që kemi në mjet

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje varet edhe nga përmasat gabarite (kufitare) të automjetit

Lista e testeve

Para se te zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që e kemi parkuar mjetin në mënyrë korrekte

Lista e testeve

Rrugët interurbane dytësore janë pa kryqëzime në nivel

Lista e testeve

Ciklomotorët janë mjete me motor, me dy ose tri rrota

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e vajit mbi asfalt

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë prania e bordurave anësore të rrugës

Lista e testeve

Me qëllim që të shmangen aksidentet rrugore, drejtuesi i ciklomotorit duhet të kontrollojë shpesh funksionimin e pajisjeve të sinjalizimit dhe të ndriçimit

Lista e testeve

Për të siguruar qëndrueshmërinë e ciklomotorit në kthesa është e këshillueshme që nëse kthesa është me rreze të madhe, të përshkohet me pedalin e gazit lehtësisht të shtypur

Lista e testeve

Për të siguruar qëndrueshmërinë e ciklomotorit në kthesa është e këshillueshme që në kthesat e ngushta të lëvizët me shpejtësi të ulët

Lista e testeve

Në qëndrueshmërinë e ciklomotorit në lëvizje ndikon pozitivisht ekuilibri i duhur i rrotave

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit është mirë që shpejtësia e lëvizjes të mbahet sa më e njëtrajtshme të jetë e mundur

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike lejohen tё përdoren gjatë drejtimit tё mjetit, kur përdorim njërën dorë

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar edhe kur ai është në parkim

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues ndalohet të drejtoje atë vetëm natën

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë ciklomotor nëse komisioni mjekësor vendor ka verifikuar që nuk është me përdorues i lëndëve narkotike

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë vetëm mjete me cilindratë të vogël

Lista e testeve