Pyetja 1/30

Testi 46

Sinjali i paraqitur në figurë në kryqëzimin që po afrohet, e ndalon kthimin nga e majta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron nga e djathta një rrugë pa dalje (të mbyllur)

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon kthimin majtas

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një rrugë zbritëse me pjerrësi të rrezikshme

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e një zone për këmbësorë

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon tabelën e orareve të vlefshmërisë së sinjalit, e kufizuar në ditët e punës

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon drejtimin për të hyrë në një spital

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon ndërprerjen e një rruge me një rrugë tjetër pa dalje

Lista e testeve

Drita e kuqe në semaforin normal lejon kthimin nga e djathta me kujdes, duke ju dhënë përparësi kalimtarëve që kalojnë rrugën

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të respektojë gjithmonë mjetet që i vijnë nga e majta

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon vendin në të cilin drejtuesit e mjeteve duhet të ndalojnë për efekt të një sinjalizimi të ndalimit

Lista e testeve

Ne sinjalistikën horizontale të treguar në figurë tregohet një degë kryqëzimi me një kah lëvizje

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në hapësirën më të vogël të mundshme të frenimit duhet të shkelim në fillim pedalin e friksionit dhe pastaj atë të frenave

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në hapësirën më të vogël të mundshme të frenimit mjafton të goma të pa konsumuara

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet të veprojmë në kryerjen e manovrës në një kohë sa më të shkurtër

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore drejtuesi i mjetit duhet t’u afrohet kryqëzimeve duke ngadalësuar shpejtësinë

Lista e testeve

Rrugët urbane kryesore janë pa kryqëzime në nivel

Lista e testeve

Rrugët urbane dytësore janë rrugë me një karrexhatë

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e vajit mbi asfalt

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë prania e njollave të vajit

Lista e testeve

Me qëllim që të shmangen aksidentet rrugore, drejtuesi i ciklomotorit duhet të kontrollojë shpesh presionin e fryrjes së gomës rezerve

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistemin e sinjaleve pamore dhe ndriçuese

Lista e testeve

Nëse timoni i ciklomotorit paraqitet më i fortë se zakonisht, kjo mund të shkaktohet nga që goma e para mund të jetë e ç fryrë

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse parandalon dhe zvogëlon dëmtimet e kokës së drejtuesit të mjetit në rast aksidenti

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori mund të zvogëlohet duke e drejtuar mjetin në mënyrë korrekte

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të përdorë në mënyrën e duhur ndërrimin e marsheve dhe shpejtësinë

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të ulë presionin e fryrjes së gomave

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të nxitojë dhe të shtojë shpejtësinë, që të mbërrijë sa më shpejt në destinacionin për ku është nisur t’i qëndrojë sa më afër automjetit që ka përpara

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga edhe nga abuzimi me qumësht dhe kafe

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga abuzimi me kafe

Lista e testeve