Pyetja 1/30

Testi 45

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një kthese te rrezikshme nga e majta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një kryqëzim të rrymave të trafikut

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një kryqëzim në formë “T”-je me një rrugë anësore

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin edhe të ciklomotorëve

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë nuk ndalon qarkullimin për ciklomotorët

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon që në drejtimin të shigjetës ndodhet një vendparkim

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një qendër kurative me ujëra termale

Lista e testeve

Kur semafori lëshon dritë jeshile në drejtimin tonë (shih figurën) mund të vazhdojmë lëvizjen drejt

Lista e testeve

Në semaforët normalë për mjetet drita e verdhë fikse ndizet kur fiket drita jeshile

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke ulur shpejtësinë në afërsi të kryqëzimit

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një vendkalim për këmbësorë

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me katër korsi me dy sense lëvizje

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet kur rruga ka ngrirë akull

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje varet edhe nga reflekset e drejtuesit të mjetit

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi i autobusëve të shërbimit të linjës urbane

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit në rrugët me një korsi për çdo sens lëvizjeje, është i lejuar në kurrize rruge për një kohë të shkurtër

Lista e testeve

Pushimi i ciklomotorëve është i ndaluar në korsitë e rezervuara për qarkullimin e mjeteve të shërbimit publik

Lista e testeve

Rrugët interurbane dytësore lejojnë qarkullimin e ciklomotorëve

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur është fenomen që ndeshet vetëm gjatë lëvizjes me shpejtësi të ulët

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë prania e ngushtimeve të rrugës të pa sinjalizuara

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë pjesë rrugë të rrëshqitshme

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistemin e shikimit prapa

Lista e testeve

Mosfunksionimi i mirë i frenave të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga ferrotat e lagura nga uji

Lista e testeve

Mosfunksionimi i mirë i frenave të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga ferrota shumë të konsumuara

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të përdoren boritë me kujdesin më të madh

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga këputja ose çarja e marmitës së tij

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar në mënyrë që të dallohet nga një distancë të paktën prej 20 metrash

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit përbën rrezik të madh për qarkullimin

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit rrit aftësinë e përqendrimit dhe e lehtëson drejtimin e tij

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga ushqimi i tepërt

Lista e testeve