Pyetja 1/30

Testi 44

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një pjerrësi të rrezikshme

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon të drejtë përparësie në rrugë me një sens të alternuar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal tregues i drejtimit

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është i vlefshëm për të gjitha llojet e mjeteve pa përjashtim

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve që nuk arrijnë dot shpejtësinë e lëvizjes mbi 30 km/orë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë të ndalon të qarkullosh me shpejtësi më të madhe se shpejtësia që tregon sinjali

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë sinjalizon se në afërsi ndodhet një qendër për dhënien e ndihmës së parë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal vendtregues shërbimi turistik

Lista e testeve

Dritat e kuqe pulsuese në veprim detyrojnë të ndalosh në hyrje të një ure të ngushtë, me një korsi të vetme

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të vendosemi sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale si në figurë tregon një vend në të cilin drejtuesit e mjeteve duhet të ndalin për efekt të një sinjali të ndalimit

Lista e testeve

Ne sinjalistikën horizontale të treguar në figurë rruga është e përshkueshme në të dy senset e lëvizjes

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij në kthesa

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij në vende qe frekuentohen nga fëmijët, të treguara me sinjale të caktuara

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje në varësi me fuqinë e motorit të mjetit që drejtojmë

Lista e testeve

Rrugët urbane kryesore janë rrugë me karrexhata të pavarura ose të ndara me trafikndarës

Lista e testeve

Ciklomotorët, për të qarkulluar, duhet të jenë të pajisur me targë njohje

Lista e testeve

Për tu pajisur me leje drejtimi të kategorisë AM, duhet ti nënshtrohesh një provimi teorik dhe te jesh shpallur fitues

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e vajit mbi asfalt

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë prania e ngushtimeve të rrugës të pa sinjalizuara

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë pjesë të deformuara dhe të pa sinjalizuara të rrugës

Lista e testeve

Për të mbajtur frenat në gjendje të mirë, është i nevojshëm të kryhet kontroll i shpeshtë i sistemit të ndriçimit dhe i sistemit zanor të mjetit

Lista e testeve

Për të rritur sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet rrugore duhet të dihet që hapësira e frenimit rritet nëse sipërfaqja e rrugës është e lagur

Lista e testeve

Për të rritur sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet rrugore mjafton që të dhënat nga kontrollit vjetor teknik të detyrueshëm i mjetit të jenë pozitive

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet t’i biesh borisë për t’i treguar drejtuesit të mjetit përpara se është ndezur drita jeshile e semaforit

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga funksionimi i ç’ rregullt i sistemit të ndriçimit

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike lejohen të përdoren gjate drejtimit te mjetit ne rruge interurbane dytësore

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit mund të shkaktojë gjendjen e gjumit dhe mundësinë e aksidenteve

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike e humb përgjithmonë të drejtën për lejedrejtimi

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga abuzimi me kafe

Lista e testeve