Pyetja 1/30

Testi 43

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron kurriz rruge të dyfishtë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lajmëron afrimin e menjëhershëm te një vendkalimi hekurudhor , me një binar pa pengesa

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon që kemi përparësi ndaj mjeteve që vijnë nga e djathta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është një sinjal i fundit të kufizimeve

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon pushimin e mjeteve në zonën ku është vendosur

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë të ndalon të vazhdosh lëvizjen në këtë rrugë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një bujtinë ose hotel për turistët e moshave të reja

Lista e testeve

Në qendër të një kryqëzimi, kur punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore ka një krah të ngritur vertikalisht si në figurë duhet në çdo rast të kthehemi djathtas, pa zënë kryqëzimin

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga ana e punonjësit të shërbimit të policisë rrugore në kryqëzime, është veprim i barasvlershëm me semaforin me dritë të kuqe të ndezur

Lista e testeve

Edhe kur jemi duke drejtuar një mjet me dy rrota, kur i afrohemi një kryqëzimi duhet të përdorim gjithë kujdesin tonë për të shmangur aksidentet

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet si rregull, duke lënë qendrën e kryqëzimit në të djathtën tonë

Lista e testeve

Ne sinjalistikën horizontale të treguar në figurë tregohet një degë kryqëzimi me një kah lëvizje

Lista e testeve

Në afërsi të një kryqëzimi është i lejuar parakalimi kur rruga kryqëzohet me linjën hekurudhore të paruajtur me barriera

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit në rrugët lokale, kjo manovër nuk lejohet natën

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes për t’u kthyer nga e djathta, si rregull duhet të zhvendosemi pranë kufirit të djathtë të karrexhatës

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore drejtuesi i mjetit duhet të niset për udhëtim në kushte të mira fizike

Lista e testeve

Rrugët urbane dytësore kanë kryqëzime në nivel

Lista e testeve

Rrugët urbane dytësore kanë kufizime për shpejtësinë e lëvizjes së mjeteve

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë mungesa e sinjalistikës horizontale

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë rruga e ndarë në korsi

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë mungesa e kthesave të rrezikshme

Lista e testeve

Amortizatorët e rënë ( të konsumuar) të ciklomotorit shkaktojnë funksionim jo normal të sistemit të frenimit

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse është e të njëjtit model, e përshtatshme për çdo lloj mase dhe madhësie të kokës

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse mund të prodhohet edhe vetë, pa qenë nevoja të jetë e fabrikës dhe e testuar

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të përdoren boritë me kujdesin më të madh

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të zëvendësojë filtrin e ajrit sipas këshillave të konstruktorit të mjetit

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike lejohen të përdoren gjate drejtimit te mjetit ne rruge interurbane dytësore

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues ndalohet të drejtoje atë në çdo rast

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtohet gjithmonë mjeti pa problem

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë vetëm mjete me cilindratë të vogël

Lista e testeve