Pyetja 1/30

Testi 41

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një ndërprerje të rrugëve nga e majta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një kryqëzim të dy ose më shumë rrugëve të rregulluar me qarkullim rrotullues

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë sinjalizon një kryqëzim në të cilin kemi përparësi ndaj mjeteve që vijnë nga e djathta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një pikë të ndihmës së shpejtë në drejtim të shigjetës

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë një zonë pushimi dhe parkimi për mjetet që vijnë nga djathta

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon rrezikun e paraqitur nga prania e kantierit të ndërtimit në afërsi të rrugës

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon manovrat e kthimit të sensit dhe të lëvizjes prapa

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një vendkalim biçikletash që ndërpret karrexhatën

Lista e testeve

Në qendër të një kryqëzimi, kur punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore ka një krah të ngritur vertikalisht si në figurë është veprim i barasvlershëm me dritën e verdhë fikse të semaforit

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi duhet të mos i përdorim sinjalet treguese të drejtimit nëse korsia ku do futemi është e lirë

Lista e testeve

Vijat e bardha anësore të ndërprera të karrexhatës, gjenden në zonat që përcaktojnë kufijtë e rrugës kryesore me ndërprerjet e rrugëve dytësore

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon parakalimin në kthesë

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje varet edhe nga efektshmëria dhe siguria e sistemit të frenimit

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje varet nga shpejtësia e mjetit që po na ndjek pas

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi duhet të sinjalizojmë në çdo rast kryerjen e manovrës me anë të sinjalizimit me bori

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në korsitë e rezervuara për mjetet e transportit publik

Lista e testeve

Rruga është zona e rezervuar, vetëm për qarkullimin e automjeteve dhe motomjeteve

Lista e testeve

Ciklomotorët janë mjete me motor me cilindrat jo më të mëdha se 45 cm3, në qoftë se kanë motor me djegie të brendshme

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur shfaqet edhe kur lëvizim me shpejtësi të vogla, nëse gomat janë shumë të konsumuara

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur është tepër i rrezikshëm si fenomen

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë mungesa e sinjalizimit në kryqëzime

Lista e testeve

Nëse timoni i ciklomotorit paraqitet më i fortë se zakonisht, kjo mund të shkaktohet nga prania e pajisjes hidraulike në grupin e timonit

Lista e testeve

Për të mbajtur frenat në gjendje të mirë, është i nevojshëm të kryhet kontroll i shpeshtë i aftësisë frenuese të mjetit

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm edhe për drejtuesin e motomjeteve me tri rrota me kabinë

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet t’i biesh borisë për t’i treguar drejtuesit të mjetit përpara se është ndezur drita jeshile e semaforit

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga ciklomotori mund të pakësohet duke mbajtur në gjendje të mirë teknike kandelën

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar në mënyrë që të dallohet nga një distancë të paktën prej 20 metrash

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të ulë shpejtësinë dhe të qëndrojë në vendpushimin e parë që t’i shfaqet

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit përbën një shkelje të rëndë të Kodit Rrugor

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga abuzimi me kafe

Lista e testeve