Pyetja 1/30

Testi 40

Sinjali i paraqitur në figurë është një sinjal vertikal rreziku

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një vendkalim biçikletash qe dallon nga shenjat përkatëse të vendosura mbi rrugët jashtëqytetëse dhe ato qytetëse

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë sinjalizon një kryqëzim në të cilin kemi përparësi ndaj mjeteve që vijnë nga e djathta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është i vlefshëm për të gjitha llojet e mjeteve pa përjashtim

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një vend parkimi vetëm për oraret e mbrëmjes

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon se është e rrezikshme të kthehesh djathtas

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ju tregon përdoruesve të rrugës se shumë afër ndodhet një supermarket

Lista e testeve

Në semaforët normalë për mjetet drita e verdhë fikse fiket kur ndizet drita e kuqe

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal dallues i policit te trafikut

Lista e testeve

Vija gjatësore e mesit të karrexhatës kur është e pandërprerë (e vazhduar), ndalohet të kapërcehet

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me katër korsi me një sens lëvizje

Lista e testeve

Vija e bardhë tërthore e vazhduar mbi sipërfaqen e rrugës në figurë mund të ndeshet në një kryqëzim të rregulluar me impiant semaforik

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij gjatë kalimit në zonat e banuara

Lista e testeve

Shpejtësia duhet ngadalësuar në mënyrë të veçantë jashtë qendrave të banuara

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje varet edhe nga gjerësia e karrexhatës

Lista e testeve

Rrugët urbane kryesore janë rrugë të pajisura me semaforë në kryqëzimet në nivel

Lista e testeve

Rrugët urbane dytësore janë rrugë me një karrexhatë

Lista e testeve

Për tu pajisur me leje drejtimi të kategorisë AM, duhet ti nënshtrohesh një provimi teorik dhe te jesh shpallur fitues

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të mos shkelet pedali i friksionit

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të manovroni në maksimum më timon në drejtim të kundërt me rrëshqitjen

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë fillimi i shiut në pjesët e thata e me pluhur të rrugës

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistemin e marsheve të lëvizjes prapa

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse është e të njëjtit model, e përshtatshme për çdo lloj mase dhe madhësie të kokës

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse mund të prodhohet edhe vetë, pa qenë nevoja të jetë e fabrikës dhe e testuar

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet t’i biesh borisë për t’i treguar drejtuesit të mjetit përpara se është ndezur drita jeshile e semaforit

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori zvogëlohet duke shmangur frenimet e forta dhe përshpejtimet e papritura

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të kujdeset për mirëfunksionimin e sistemit të ndezjes

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit rrit aftësinë e përqendrimit dhe e lehtëson drejtimin e tij

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga përdorimi i substancave narkotike

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga abuzimi me kafe

Lista e testeve