Pyetja 1/30

Testi 39

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një zbritje te rrezikshme si dhe vlerën e pjerrësisë se rrugës ne përqindje (%)

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një mbikalim të rrugës

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e sensit të vetëm të qarkullimit

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një zonë urbane të rezervuar me parqe lojërash dhe zbavitjesh

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është ndalim qarkullimi për këmbësorë

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një pjesë të rrugës me borë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron ndalim për tu kthyer nga e djathta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon praninë e një mbikalimi për ndryshimin e sensit të lëvizjes

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një ofiçinë për shërbime mekanike të mjeteve

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë e lejon parakalimin vetëm për mjetet që kanë në krahun e majtë vijën e ndërprerë

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë ku lejohet qëndrimi

Lista e testeve

Vija e bardhë tërthore e vazhduar mbi sipërfaqen e rrugës në figurë tregon vendin para të cilit drejtuesit e mjeteve ndalojnë për të dhënë përparësi

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet në rrugët e komunave dhe fshatrave

Lista e testeve

Shpejtësia duhet ngadalësuar në mënyrë të veçantë natën, kur distanca e shikimit të dritave është e pamjaftueshme

Lista e testeve

Në afërsi të një kryqëzimi është i lejuar parakalimi në një pistë biçiklistësh

Lista e testeve

Për nisjen e mjetit nga vendi duhet të sigurohemi që rruga është e lirë, duke kontrolluar edhe nga pasqyrat e mjetit

Lista e testeve

Rrugët interurbane dytësore janë të pajisura me korsi shpejtimi për hyrjen në rrugë

Lista e testeve

Rrugët urbane dytësore kanë bankina dhe trotuare

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë fillimi i shiut në pjesët e thata e me pluhur të rrugës

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e baltës në sipërfaqen rrugore

Lista e testeve

Me qëllim që të shmangen aksidentet rrugore, drejtuesi i ciklomotorit duhet të kontrollojë shpesh trashësinë e shtresës ballore të gomës

Lista e testeve

Amortizatorët e rënë ( të konsumuar) të ciklomotorit shkaktojnë funksionim jo normal të motorit

Lista e testeve

Në qëndrueshmërinë e ciklomotorit në lëvizje ndikon pozitivisht gjendja e mirë teknike e sistemit të drejtimit të tij

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore rrisin fërkimin e gomës me rrugën

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit është mirë të përdoren karburante ekonomike

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike lejohen të përdoren gjate drejtimit te mjetit ne rruge interurbane dytësore

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar gjithmonë, sapo të ndizen dritat e pozicionit

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të qëndrimit

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë çdo mjet, edhe pse është akoma përdorues, mjafton të mos jetë shoqërisht i rrezikshëm

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga përdorimi i substancave narkotike

Lista e testeve