Pyetja 1/30

Testi 38

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një vendkalim biçikletash qe dallon nga shenjat përkatëse të vendosura mbi rrugët jashtëqytetëse dhe ato qytetëse

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë kërkon kujdes të veçantë për shkak të pranisë së mundshme të kafshëve shtëpiake në karrexhatë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një rrugë fshati

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon qarkullimin e mjeteve me motor

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është në fuqi nga ora 8:00 deri në 20:00

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon drejtimin e vetëm të detyrua

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon për drejtuesit e mjeteve se në afërsi ndodhet një "ZONË PIKNIKU"

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë u tregon përdoruesve te rrugës se në afërsi ndodhet një "RESTORANT"

Lista e testeve

Sinjali semaforik për këmbësorët, me fenerin e këmbësorit jeshil të ndezur tregon një shkallë të lëvizshme në funksion

Lista e testeve

Edhe kur jemi duke drejtuar një mjet me dy rrota, kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes duhet të vendosemi në korsinë e mesit të gjysmëkarrexhatës dhe sipas rastit, mund të kthehemi djathtas ose majtas

Lista e testeve

Vija e dyfishtë gjatësore e vazhduar (e pandërprerë) paraqet ndarjen e sensit të lëvizjes në rrugët me dy sense për qarkullimin e mjeteve

Lista e testeve

Vijat gjatësore të kufirit të karrexhatës janë të vazhduara (të pandërprera), kur kufizojnë karrexhatën me korsitë e shpejtimit dhe të ngadalësimit

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij në vende ku shikon vija gjatësore të ndërprera

Lista e testeve

Shpejtësia duhet ngadalësuar në mënyrë të veçantë kur rruga është me një sens lëvizjeje

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi duhet të mos krijojmë rrezik apo pengesa për ata që po lëvizin në korsinë ku duam të futemi

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në rrugët qytetëse me pjerrësi zbritëse (në tatëpjeta)

Lista e testeve

Para se te zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi nëpërmjet pasqyrave, për të evituar rreziqet e mundshme

Lista e testeve

Për tu pajisur me leje drejtimi të kategorisë AM, duhet ti nënshtrohesh një provimi teorik dhe te jesh shpallur fitues

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur është fenomen që ndeshet vetëm gjatë lëvizjes me shpejtësi të ulët

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur është i nevojshëm për pastrimin e mjetit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë mungesa e sinjalistikës horizontale

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistemin e marsheve të lëvizjes prapa

Lista e testeve

Nëse timoni i ciklomotorit paraqitet më i fortë se zakonisht, kjo mund të shkaktohet nga prania e pajisjes hidraulike në grupin e timonit

Lista e testeve

Mosfunksionimi i mirë i frenave të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga veprimi me forcë mbi pedalin e frenave

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori shkaktohet vetëm nga punimi i motorit dhe nuk ndikojnë faktorë të tjerë

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga shpejtësia e lëvizjes

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit është mirë që shpejtësia e lëvizjes të mbahet sa më e njëtrajtshme të jetë e mundur

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtoje atë nëse ndërpret përkohësisht marrjen e mjekimit

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtoje mjete, vetëm nëse përdor droga të lehta

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga përdorimi i barnave qetësues të përgjithshëm

Lista e testeve